Přeskočit na obsah

Novostavba transfuzního oddělení a centrální tkáňové banky

Novostavba transfuzního oddělení a centrální tkáňové banky

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Olomouc

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 8. 2014 - 14. 10. 2014

Počet odevzdaných návrhů

7

Popis

Předmětem soutěže bylo předložení architektonického návrhu zpracovaného tak, aby podával základní představu o funkčním uspořádání stavby, její vnější podobě, funkčním a estetickém zapojení do struktury stávající objektové skladby areálu FNOL. Návrh měl obsahovat provozně dispoziční řešení v půdorysech jednotlivých podlaží s vyznačením navrhovaných stavebních funkcí a s orientačním zákresem zdravotnické /laboratorní/ techniky a vybavení. Měla být navržena koncepce napojení na komunikační a energetickou infrastrukturu a média – budou posouzeny případné dopady na dotčené rozvody a kapacity zařízení /např trafostanice, náhradní zdroje, meziplyny, apod./. Součástí návrhu měl být propočet nákladů stavebních prací z jednotkových cen objemových ukazatelů a nezdravotnických provozních souborů a schematické znázornění laboratorní /zdravotnické/ techniky a vybavení. Návrh měl také definovat další rozsah přípravných prací, průzkumů a specifikovat spolupráci s jinými profesemi při přípravě investiční akce.

 


1. cena

atelier-r, s.r.o.

Částka 500 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

ABM architekti s.r.o.

Částka 200 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

RADAARCHITEKTI s.r.o. / Autoři: Pavel Rada, Mirko Lev, Irena Burková / Spolupracující osoby: Tereza Valošková, Jakub Vilém

Částka 100 000 Kč

Místo_3.jpg

Soutěž na mapě