Přeskočit na obsah

Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Partizánske vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponuky s návrhom, ktorej predmetom je urbanisticko–architektonicko–krajinárske riešenie obnovy Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Účelom súťaže je nájsť riešenie, ktoré spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku. Mesto Partizánske v roku 2020 odstránilo z Námestia SNP budovu bývalého internátu, ktorá nebola súčasťou pôvodného urbanistického plánu a rozdeľovala námestie na dve časti. Odstránením budovy vzniklo námestie unikátnej veľkosti a mesto má záujem tento priestor spracovať tak, aby odrážalo historický odkaz funkcionalistickej architektúry a zároveň plnilo moderné funkcie, ktoré súčasný obyvateľ očakáva od centrálneho verejného priestoru.

TERMÍNY
Zverejnenie výzvy                                                                                24.02.2021
Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy                                       22.03.2021
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape     26.03.2021
Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy  30.03.2021
Lehota na predloženie ponúk do 2.etapy                                             28.05.2021
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape     03.06.2021

POROTA
Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Kornel Kobák, AA SKA, predseda poroty
Ing. Eugen Guldan, PhD., AKA SKA
Ing. arch. Pavel Martinek, AA ČKA
Ing. arch. Peter Moravčík, AA SKA

závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby, MsÚ

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Michal Chudík, PhD., AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Vladimír Letovanec, závislý na vyhlasovateľovi

CENY A ODMENY
Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 4 000,00 €. Táto cena bude na základe zmluvy vyplatená každému zo štyroch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

DOPLNŇUJÚCE INFORMÁCIE
Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania alebo sídla účastníka. Účastník musí deklarovať zloženie tímu pri tvorbe súťažného návrhu a nadväzujúcej zákazky, pričom pre architekta (§4 zákona č. 138/1992 Zb.) sa odporúča mať v spracovateľskom tíme súťažného návrhu a neskorších stupňov projektovej dokumentácie krajinného architekta a inžiniera pre dopravné stavby.

Predpokladaná súhrnná hodnota nadväzujúcej zákazky po odpočítaní cien a odmien v súťaži je vyhlasovateľom definovaná na 49 200 eur; obsahuje urbanisticko-architektonicko-krajinársku štúdiu celého riešeného územia, povoľovaciu a realizačnú dokumentáciu a súvisiace služby architekta pre časť územia.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom nástroja pre elektronizáciu verejného obstarávania ELENA. Vyhlasovateľ účastníkom dôrazne odporúča ponechať dostatočnú časovú rezervu na elektronické odovzdanie prostredníctvom informačného systému ELENA (kontakt v prípade problémov info@e-lena.sk).

Link na portál verejného obstarávania:  https://portal.e-lena.sk/#/public/order/6034eafd65e29f7eae5f500d