Přeskočit na obsah

Obnova sídliskového a školského dvoru Agátka (Trnava)

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom súťaže je návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ v Trnave. Lokalita sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia Trnava, východne od centrálnej mestskej zóny, v mestskej časti Trnava – východ, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská.    Účastníkom môže byť jednotlivec alebo kolektív autorov, v ktorom aspoň jeden účastník spĺňa nasledujúce podmienky: je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Vzhľadom na predmet a rozsah zadania súťaže je vhodná spolupráca krajinného architekta a architekta v tíme autorov.

Verejná  anonymná  krajinársko  -  architektonická  súťaž návrhov.