Přeskočit na obsah

OBYTNÁ ZÓNA HVIEZDOSLAVOVA, NITRA

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Identifikácia vyhlasovateľa :
H&G Invest s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. Branislav Baroš
Sekretár súťaže: Ing. Branislav Baroš, tel.: 0905 841 521 e-mail: branobaros@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Ing. Vladislav Graus, tel.: 0911 915 081; e-mail: vladislav.graus@gmail.com 3.

Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru cca 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry na základe kritérií hodnotenia v zmysle bodu 13.1 súťažných podmienok. Návrh je potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia. 

Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : urbanisticko-architektonická štúdia
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová

Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk, na stránke www.archinfo.sk a na internetovej stránke Českej komory architektů www.cka.cz

Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk, na stránke www.archinfo.sk a na internetovej stránke Českej komory architektů www.cka.cz

Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 6000 € ; 2. cena : 4000 € ; 3. cena : 2000 € 9. Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 14.12.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 16.2.2017
Termín odovzdania návrhov: do 1.3.2017 do 16:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 7.3.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 10.3.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 31 dní od vyhlásenia výsledkov 10. Zloženie poroty :

Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Pavol Groško, Ing.arch. Peter Osuský
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing.arch. Juraj Šujan, Ing.arch. Martin Jančok, Ing.arch. Tibor Zelenický
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. Roman Hirner
závislí na vyhlasovateľovi
Ing.arch. Viktor Malinovský
Experti poroty : porota prizve k hodnoteniu jednotlivých návrhov expertov v oblasti územného plánu, dopravy a svetlotechniky na špecifiká riešeného územia a predmetu súťaže. Prizvaní experti majú poradný hlas a nesmú sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.

Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia súťaže, vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže k termínu jej ukončenia primerane odškodní účastníkov súťaže.
Ocenené návrhy budú využité investorom pre spresnenie investičného zámeru a overenie možností termínového zabezpečenia a jeho ceny.
Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať ocenených autorov v poradí podľa výsledkov tejto architektonickej súťaže na rokovanie za účelom spracovania PD.
Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.

Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov : Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 13.12.2016. Overenie č.: KA-788/2016.