Přeskočit na obsah

Nové osobní nádraží v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Regulérnost

Regulérní

Popis

Veřejná anonymní ideová urbanisticko-architektonická soutěž

Vyhlašovatel:Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Předmět soutěže:Předmětem soutěže je návrh komplexu objektů tvořících nové osobní nádraží v Brně, včetně integrace drážního mostního tělesa a využití prostorů pod ním. Součástí návrhu je řešení veřejných předprostorů nového osobního nádraží na severní a jižní straně. Úkolem je nalezení pevných a logických prostorových vazeb mezi stávajícím organismem města a novým dopravním uzlem. Úkolem je řešení prostorové a hmotové skladby objektů a ploch ve vazbě na funkční a provozní členění, zejména vytvoření integrovaného přestupního uzlu uživatelů různých druhů doprav (MHD, IAD, železniční, autobusové a pěší dopravy) ve vazbě na veřejné prostory. Úkolem je návrh optimálního rozsahu a lokalizace doprovodných komerčních zařízení. Řešení bude v úrovni urbanisticko-architektonické studie.

Porota:

  • Závislí:

PhDr. Richard Svoboda, Ing. Dana Wendscheová, Ph.D, Ing. František Polách, Ing. Josef Veselý, Roman Onderka

  • Nezávislí:

Ing. arch. Václav Mencl, Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Doc. Ing. arch. Ivan Koleček, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jan Jehlík

  • Náhradníci závislí:

Ing. Petr Zbytek, Karel Hledík, Ing. Jan Holík, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. arch. Jaroslav Josífek

  • Náhradníci nezávislí:

Prof. Ing. arch. Alois Nový, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eva Staňková, Ing. arch. Tomáš Zlámal

 

Termín konání:1. 9. 2004 - 19. 11. 2004

Počet přihlášených návrhů: 16

Ceny a odměny celkem:4 000 000,- Kč

Ceny:

  • 1. cena (1.500.000Kč)

- autor návrhu: Architekten Fellerer-Vendl,

  • 2. cena (1.000.000Kč)

- autor návrhu: SIAL architekti a inženýři, spol. s r.o., Liberec - Ing. arch. J. Buček, Ing. arch. M. Hušek, Ing. arch. P. Maléř.

  • 3. cena (500.000Kč)

- autor návrhu: SIA ARCHITECTS s.r.o., Liberec - Ing. arch. R. Černý, Ing. arch. D. Hocková, Ing. arch. R. Kousal, Ing. akad.arch. V. Králíček, Ing. arch. J. Březina, spoluautoři: VALBEK v.o.s., Ing. L. Šimek

 

Odměny:

  • Odměna (400.000Kč)

- autor návrhu: M. Bird, G. Konermann-Dall,I.Siegmund, T. Minich,

  • Odměna (300.000Kč)

- autor návrhu: Ing. arch. M. Podroužek, Ing. arch. M. Kubeš

  • Odměna (300.000Kč)

- autor návrhu: Ing. arch. P. Rada, Ing. arch. M. Rak, Ing. arch. A. Skalický, Ing. arch. I. Raková, Ing. arch. L. Rydlo - ARCHTEAM s.r.o.

 

Hodnocení vítězného návrhu autorů z ateliéru Architekten Fellerer-Vendl (Andreas Fellerer, Jiri Vendl, Eva Ceska, Fritz Priesner, statik: Oskar Graf, perspektivy: Georg Hurka):
Návrh vyniká značnou jednoduchostí a jasností demonstrující vhodnými architektonickými prostředky chápání objektu nádraží jakož to dopravního uzlu 21. stol., aniž by se však vzdával vyjádření jeho důležitosti prostřednictvím mostního objektu levitujícím kolmo nad lapidárním zastřešením nástupišť.
Veřejný předprostor nádraží situovaný v severní části navazuje na navrhovanou průhledovou osu bulváru a společně s výškovou budovou a konzolou mostního objektu jasně vymezuje hlavní pěší nástup do terminálu. Soliterová zástavba situovaná do zeleně v okolí komplexu naznačuje budoucí intenzitu využití pozemku. Bezkonfliktnost propojení všech druhů dopravy spolu s jednoduchou orientací je kladem vnitřní organizace budovy. Podnětné je řešení autobusového nádraží vysunutého svými nástupištěmi mimo drážní těleso, na opak dořešení si zasluhuje situování autobusové garáže pod vlakové nástupiště, vzhledem ke kolizi s konstrukčním systémem. Civilní až skromné zastřešení jednotlivých nástupišť vlaků navozuje měřítko a dynamičnost vlakové dopravy.
Nejvýraznějším prvkem návrhu je hranolovitý levitující objekt integrující obslužné provozy k nástupištím. Jednoduchá a elegantní forma tohoto objektu se stává jasně čitelným znakem – symbolem dopravního uzlu. Ekonomika návrhu je na výborné úrovni.

feller_vendl_1.jpg
feller_vendl_2.jpg

Zde si můžete stáhnout protokol z hodnotícího zasedání poroty, zápis ze zasedání porotyhodnocení soutěžních návrhů.

Soutěž na mapě