Přeskočit na obsah

Rekonstrukce budovy č.p. 120 na Komenského náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Pardubický

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Pardubický Kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Předmětem soutěže bylo vypracování soutěžního návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení „Rekonstrukce budovy č.p. 120 na Komenského náměstí v Pardubicích“.
Návrhy musely respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů do cca 120 mil Kč včetně DPH, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání a v přiměřených nákladech na potřebu energií a údržbu interiérů i exteriérů stavby.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splnila požadavky vyhlašovatele a následně zadat vítězi, popřípadě některému z oceněných účastníků soutěže veřejnou zakázku na zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (t.j. dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby) a výkon autorského dozoru v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Termín konání: 14.8. – 3.11. 2006

Porota

Řádní členové poroty

  • Ing. Roman Línek
  • Ing. Ivo Toman
  • Ing. Miroslav Brýdl
  • Ing.arch. Milan Košař - autorizovaný architekt
  • Doc.Ing.arch.Jan Mužík CSc. - autorizovaný architekt
  • Akad. arch. Miroslav Řepa - autorizovaný architekt
  • Prof. ing. arch. Miroslav Masák - autorizovaný architekt

Náhradníci poroty

  • Ing. Jaroslav Folprecht
  • Ing.arch. František Křelina – autorizovaný architekt
  • Ing.arch. Ivana Petrů – autorizovaný architekt

Počet odevzdaných návrhů: 12

Ceny a odměny celkem: 1 800 000,- Kč

Udělené ceny 

1. cena (700 000,- Kč) – Ing. Arch. Pavel Maleř, Ing. Arch. Petr Maleř
stararealka_1_cena_1.jpg stararealka_1_cena_2.jpg

2. cena snížená (400 000,- Kč) – Ing. Arch. MgA. Petr Pinkas, Ing. Arch. MgA Jan Žalský, Irena Šebová

3. cena - neudělena

Udělené odměny – mezi ostatní posuzované návrhy byla rozdělena paušální částka

Hodnocení vítězného návrhu:
Z urbanistického hlediska působí návrh komplexním přístupem k problematice celého prostoru, vč. Širšíc vazeb a souvislostí. Velmi pozitivní je odklonění pěší trasy od kritického místa při Jahnově ul. A převedení pasáží – průchodem do nové, vcelku logické a klidové polohy, tomu odpovídá i zdařilá úprava celého prostoru Komenského nám., propojeného navrženým průchodem s upraveným prostorem před budovou soudu. Vnější vzhled objektu s navrženým fasádním dekorem působí kultivovaně, návrh jako celek preferuje historický vzhled a začlenění do stávajících urbanistických vazeb. Problémem zůstává otázka vhodnosti střešních oken.

Soutěžní podmínky ke stažení: pardubice_stararealka_sp.doc (153 kB)

Soutěž na mapě