Přeskočit na obsah

Parkovaci dom v Trnave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú, projektovú, architektonickú súťaž návrhov „Parkovací dom v Trnave". Predmetom súťaže je komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách.

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing.arch. Matej Grébert – autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing.arch. Karol Hoffman – autorizovaný architekt SKA
Ing. Eugen Guldan, PhD. – autorizovaný krajinný architekt SKA
Ing. Magdaléna Horňáková – autorizovaná krajinná architektka SKA
Závislý na vyhlasovateľovi:
Ing.arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – autorizovaný architekt SKA
Náhradníčka poroty – závislá na vyhlasovateľovi:
Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií, MsÚ Trnava
Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing.arch. Pavol Ďurko, autorizovaný architekt SKA

Ceny:
cena : 8 000,- €,
cena : 4 800,- €,
cena: 3 200,- €.
Suma určená na odmeny: 2 000,- €

Predpokladaná hodnota zákazky: 124 496,- €

Termíny
Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadostí o vysvetlenie: 14.8.2020 do 24:00hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 8.10.2020 do 16.00 hod.
Hodnotiace zasadnutie poroty: 27.10. a 28.10.2020
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.11.2020

Více informací