Přeskočit na obsah

Architektonická studie objektů "První léčebné lázně" a "Multifunkční objekt"

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

29. 10. 2009

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh architektonické studie objektů "První léčebné lázně" a "Multifunkční objekt" shledala Česká komora architektů, že se nejedná o regulérní soutěž v souladu se Soutěžním řádem.
Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty.Nezávislá a odborně způsobilá soutěžní porota je nejen jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí pro daný záměr nejvhodnějšího architektonického řešení s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí, nýbrž je i významnou informací pro účastníky soutěže. Výběr členů soutěžní poroty je významnou informací pro soutěžící, kteří dle jejího složení mnohdy zvažují svoji účast v soutěži (zvažují reálné vyhlídky na úspěch se svým pojetím architektury) a tudíž případně nevynakládají zbytečně finanční prostředky a osobní úsilí na řešení, jehož úspěšnost je velmi nejistá. Nutnost předem známého personálního složení soutěžní poroty vyplývá nejen ze Soutěžního řádu České komory architektů, ale také z mnoha jiných profesních legislativ obdobných organizací v Evropě. Povinnost uvádět členy poroty navíc vyplývá také z Občanského zákoníku, kde se v § 847 jasně praví, že vyhlašovatel „…musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění“.
Soutěžní podmínky obsahují řadu dalších nesrovnalostí mj. termín 3 týdny na zhotovení návrhu je příliš krátký, soutěž nelze zrušit bez náhrady za rozpracované návrhy apod.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.