Přeskočit na obsah

Podmínky Přehlídky diplomových prací absolventů škol a fakult architektury

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY
Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
tel: 257 532 430, 257 535 034
fax: 257 532 285
e-mail: jana.hruskova@cka.cc, jana.petranova@cka.cc
 
sekretář soutěže: Ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová

PŘEDMĚT PŘEHLÍDKY
Cílem Přehlídky je především porovnání úrovně kvality výuky architektonických škol a fakult v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.
Předmětem přehlídky jsou obhájené diplomové práce absolventů škol a fakult architektury (akreditovaných pro obor architektura a urbanismus).

ÚČAST V PŘEHLÍDCE
Přehlídky se mohou zúčastnit fyzické osoby - absolventi škol a fakult architektury: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury TU v Liberci, Akademie výtvarných umění v Praze, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.

PODKLADY PRO ÚČAST V PŘEHLÍDCE
Soutěžní podmínky a přihláška do Přehlídky jsou k dispozici v Kanceláři České komory architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, v pobočce Kanceláře České komory architektů v Brně, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno.

POŽADOVANÁ DOKUMENTACE PRO ÚČAST V PŘEHLÍDCE
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou odevzdány v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Kanceláři ČKA v Brně osobně nebo poštou.

Diplomové práce budou předány:

 • 1. Obrazová + grafická část bude předána na 3 formátech A 1 na výšku na tvrdším papíru (nepodlepené, bez rámů apod.) Výběr se ponechává na autorovi, je možno na formátech A 1 ve zmenšených formátech prezentovat celou práci.
  Odevzdané formáty A 1 budou v pravém dolním rohu opatřeny popiskou, která bude obsahovat:
  • 1) autora diplomní práce
  • 2) název, téma diplomního projektu
  • 3) vedoucí diplomní práce
  • 4) název školy, fakulty
  • 5) školní rok

2. Textová část bude předána ve formátu A 4 na výšku, celkem 3500 znaků včetně mezer, typ písma Times New Roman (nepoužívat Caps Lock).
 
3. Elektronická část (pro potřeby vydání Katalogu Přehlídky) bude diplomová práce předána vypálená na CD nebo na disketách spolu s textovou částí.
Požadujeme: bitmapové obrázky (v případě, že je obrázek vyskládán do kompozice, je nutné, aby následující údaje byly dodrženy pro jednotlivé obrázky, nebo výřezy) ve formátu A 5 při rozlišení 300 dpi.
Formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg.
Formáty vektorových obrázků: ai, eps.
U vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.
Současně s předávanými podklady bude přiložen kontrolní výtisk.

Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vypisovatele soutěže s právem publikování v Katalogu Přehlídky diplomových prací.

Odevzdáním diplomové práce do Přehlídky vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami.

KRITÉRIA HODNOCENÍ
Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce.
Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce.

POROTA
Porota se skládá z pěti řádných členů.
Porotu jmenuje představenstvo České komory architektů z řad našich, případně zahraničních architektů a teoretiků architektury.
Porotu představenstvo ČKA jmenuje nejpozději v termínu do 31. května 2003.

CENY
1. cena: 25.000,- Kč
2. cena: 15.000,- Kč
3. cena: 10.000,- Kč
Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.

Porota může upravovat výši jednotlivých cen navýšit ze sponzorských příspěvků, popřípadě udělit další odměny ze sponzorských příspěvků.

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ
Místo odevzdání:
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou odevzdány v Kanceláři ČKA v Praze na adrese 118 00 Praha 1, Josefská 34/6 nebo v Kanceláři ČKA v Brně na adrese 602 00 Brno, Starobrněnská 16/18.

Způsob odevzdání:
Diplomové práce do Přehlídky spolu s přihláškou lze odevzdat osobně nebo poštou.
Termín odevzdání:
Diplomové práce a přihlášky lze podat v termínu od 01.06.2003 do 30.06 2003, v Kancelářích ČKA v pracovní dny vždy od 9,00 hod do 15,00 hod nebo poštou musí být odevzdány nejpozději tak, že razítko odeslání bude s datem 30.6.2003.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY
Zasedání poroty se uskuteční v termínu nejpozději do 31. srpna 2003.
Účastníkům přehlídky budou výsledky písemnou formou oznámeny do 15. září 2003.
Oznámení výsledků Přehlídky bude zveřejněno v termínu do 30. září 2003.

PROPAGACE
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou vystaveny v průběhu měsíce října - listopadu 2003 v hale sídla České komory architektů v Praze 1, Josefská 34/6, případně v dalších měsících budou vystaveny i v jiných výstavních prostorách v ČR.

Přesný termín slavnostního zahájení výstavy a vyhlášení výsledků předsedou České komory architektů bude s dostatečným časovým předstihem oznámen účastníkům Přehlídky. Termín bude rovněž zveřejněn ve školách a fakultách architektury.

Česká komora architektů vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2003.

Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA, na www.cka.cc (architektonické soutěže) a v dalších odborných časopisech a denním tisku. V letošním roce nabídl širší mediální spolupráci časopis Fórum architektury & stavitelství, který zveřejní úplné výsledky soutěže a vítězné práce spolu s mozaikou všech přihlášených do soutěže. Autoři vítězných návrhů obdrží předplatné časopisu pro rok 2004.