Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Zateplení objektu polikliniky Mazurská č.p. 484 na k.ú. Troja a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení na vypracování projektové dokumentace – zateplení objektu polikliniky Mazurská č.p. 484 na k.ú. Troja a na adrese Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8, které vyhlásila MČ Praha 8, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.
Důvodem je zejména požadavek uvedený v bodě 3 b) zadávací dokumentace: „3D model objektu Polikliniky Mazurská prezentující estetický návrh finální podoby fasád objektu po zateplení v tištěné podobě a na CD. 3D model bude komise hodnotit z hlediska estetického, zejména s ohledem na funkci budovy a její architektonické začlenění do okolní zástavby“. K uvedení tohoto požadavku jsme nuceni konstatovat, že zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a že se jedná o provedení autorského díla jako hmotně zachyceného jedinečného výsledku tvůrčí duševní činnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za jeho provedení je z tohoto důvodu nezbytné autorům díla poskytnout patřičné peněžité protiplnění.  V opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se výběrového řízení neúčastnili.