Přeskočit na obsah

O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická, konstrukční, ideová, veřejná, anonymní, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel soutěže: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou projekty bytových domů a projekty realizovaných bytových domů, navržených či postavených z kompletního cihlového systému POROTHERM. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení a která není rodinným domem; to znamená, že obsahuje nejméně čtyři samostatné byty ( § 3, písm. b) a c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu).
Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele "Podklad pro navrhování - Kompletní cihlový systém POROTHERM, 8. vydání, březen 2004". Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže a v sekretariátu soutěže.

Cíl soutěže: Soutěž, kterou vyhlašuje Wienerberger cihlářský průmysl a.s, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení a mediálním partnerem Vydavatelstvím Springer Media CZ a dalšími partnery - Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Fakultou stavební ČVUT, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Obcí architektů, má za cíl získávat kvalitní projekční návrhy pro bytovou výstavbu, které invenčně využijí možnosti, které pro konstrukci domu nabízí cihlový systém POROTHERM. Zejména pak jeho technická úroveň a materiálová kvalita, energetická úspornost a cenová výhodnost. A to nejen z hlediska vlastní výstavby, ale i z hlediska následného užívání, provozu a údržby.

Porota:

Porotci závislí: Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Porotci nezávislí:
- JUDr. Marta Dolejší, Státní fond rozvoje bydlení
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
- Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
- Ing. Jiří Pech, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
- Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Fakulta architektury ČVUT
- Michal Wernisch, Springer Media CZ
- Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT
Nezávislí náhradníci:
- Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
- Ing. Stanislav Staněk, Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury

Termín konání: 26.3.2004 - 18.6.2004

Počet přihlášených návrhů: 33

Ceny a odměny celkem: 690 000,- Kč

Udělené ceny:

Zlatá cena Porotherm 2004: Ing.arch. Josef Smutný
Stříbrná cena Porotherm 2004: Ing.arch. Petr Dlouhý, Ing. Petr Havlík
Bronzová cena Porotherm 2004: Petr Laštovka
Cena Porotherm 2004: Prof. Ing.arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák
Zvláštní cena Porotherm 2004: Martin Kačírek, Kateřina Šprynarová
Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj: Petr Laštovka
Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení: Martin Kačírek, Kateřina Šprynarová
Zvláštní cena Springer Media CZ: Ondřej Kupsa, Petr Kostner, Ondřej Peckert

Hodnocení oceněných návrhů:

Zlatá cena POROTHERM 2004 byla udělena návrhu Ing. arch. Josefa Smutného.
Porota ocenila architektonicky čistý návrh, dispozičně atraktivní - umožňující později slučovat malé byty ve větší. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele. Parkování není řešeno v rámci pozemku.
smutny_01.jpg

Stříbrná cena POROTHERM 2004 byla udělena návrhu Ing. arch. Petra Dlouhého a Ing. Petra Havlíka
Porota ocenila dispozičně zdařilý a architektonicky jednoduchý, tvarově výrazný návrh. Doprava v klidu je řešena mimo objekt. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele.
dlouhy_havlik_01.jpg dlouhy_havlik_02.jpg

Bronzová cena POROTHERM 2004 byla udělena návrhu Petru Laštovkovi.
Porota ocenila zajímavé architektonické a dobré dispoziční řešení s výjimkou vstupu do objektu. Doprava v klidu je navržena stejně jako občanská vybavenost přímo v objektu. Návrh splnil ve všech požadovaných kritériích soutěžní podmínky.
lastovka_b.jpg lastovka_g.jpg

Cena POROTHERM 2004 byla udělena Prof. Ing. arch. Ivanu Rullerovi a Ing. arch. Martinu Borákovi.
Porota ocenila řešení návrhu, který jako jeden z mála má charakter kapacitního bytového domu. Má řešenou dopravu v klidu i občanskou vybavenost v objektu. Architektonický výraz je přiměřený tomuto typu bytového domu.
ruller_2.jpg ruller_4.jpg

Zvláštní cena POROTHERM 2004 byla udělena Martinu Kačírkovi a Kateřině Šprynarové.
Návrh byl oceněn jako velmi vhodný z hlediska dotační politiky pro nízko příjmové domácnosti i když urbanistické řešení není zcela optimální. Dispozice je jednoduchá a funkční, architektonické řešení střízlivé, předpokládané pořizovací náklady nízké.
kacirek_sprynarova_01.jpg kacirek_sprynarova_03.jpg

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj byla udělena Petru Laštovkovi
Porota ocenila zajímavé architektonické a dobré dispoziční řešení s výjimkou vstupu do objektu. Doprava v klidu je navržena stejně jako občanská vybavenost přímo v objektu.

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení byla udělena Martinu Kačírkovi a Kateřině Šprynarové.
Návrh byl oceněn jako velmi vhodný z hlediska dotační politiky pro nízko příjmové domácnosti i když urbanistické řešení není zcela optimální. Dispozice je jednoduchá a funkční, architektonické řešení střízlivé, předpokládané pořizovací náklady nízké.

Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ byla udělena Ondřeji Kupsovi, Petru Kostnerovi a Ondřeji Peckertovi.
Návrh má neobvyklé architektonické řešení, dispozice krajních bytů jsou velmi zdařilé, garsoniéry mírně problematické. V rámci objektu řeší vybavenost bytového domu i dopravu v klidu.
kup_kos_pec_1.jpg kup_kos_pec_2.jpg