Přeskočit na obsah

Porotherm dům Brick Award 2011 – 2012 - BYLA UDĚLENA DODATEČNÁ REGULÉRNOST!

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k Porotherm dům Brick Award 2011 – 2012 - soutěži architektonických studií na téma Energeticky efektivní dům se skládanou střechou a k soutěžní přehlídce realizovaných staveb Cihla v 21. století, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Vyhlašovatel požaduje v bodě 15. 2. 2. (resp. 17. 1. 3 u soutěžní přehlídky) soutěžních podmínek, aby se autor vzdal svého práva na nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění) a dal, bez bližšího určení a omezení (personálního a věcného), předem souhlas se zásahy a prováděním změn díla (generální souhlas). Nehledě na to, že takovýto souhlas ve svých důsledcích prakticky znamená autorovu rezignaci na autorství jako takové, jeho akceptace není a nemůže být slučitelná s veřejnoprávní povahou výstavby, jejíž nedílnou součástí je dokumentace autorizovaná k tomu oprávněnou osobou (autorem). Architekt jako zhotovitel dokumentace v rámci výstavby za dokumentaci ručí, přičemž jeho odpovědnost nelze omezit. Předem daný souhlas s konkrétně neurčenými změnami je tudíž v rozporu s jeho postavením ve výstavbě a ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku je takovýto právní úkon pro rozpor se zákonem neplatný. Navíc vynucování akceptace tohoto ustanovení je ze strany vyhlašovatele jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy.

Pokud jde o licenci, stejně tak, jako je uvedeno shora, lze sjednat souhlas pouze s konkrétní, určitou změnou. Oprávnění objednatele dílo užít je obsaženo ve smlouvě o dílo (smlouvě na zhotovení projektu) a jeho obsahem je oprávnění užít autorské dílo (projekt) v rámci přípravy a realizace konkrétní stavby. Další způsoby užití, se kterými je zpravidla spojena autorova odměna, je třeba dohodnout rovněž konkrétně a určitě, včetně stanovení podmínek a odpovědnosti, v licenční smlouvě, případně licenčním ujednání obsaženém ve smlouvě o dílo.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA

Vysvětlující dopis Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které poskytlo této soutěži záštitu

Vysvětlující dopis Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR, které poskytlo této soutěži záštitu