Přeskočit na obsah

Ideální rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu z cihlového systému POROTHERM 2005

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701, email: komunikace.pr@volny.cz

Druh soutěže: veřejná, anonymní, architektonicko-konstrukční, projektová, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou projekty „ideálních rodinných domů pro čtyřčlennou rodinu“ navržených z kompletního cihlového systému POROTHERM.

Termín konání: 9.2.2005 - 10.6.2005

Porota

  Řádní členové poroty závislí
  - Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

  Řádní členové poroty nezávislí
  - JUDr. Marta Dolejší, Státní fond rozvoje bydlení
  - Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
  - Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
  - Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  - Ing. Jan Skřivánek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  - Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů, Fakulta architektury ČVUT v Praze
  - Michal Wernisch, Springer Media CZ
  - Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT v Praze

  Náhradníci poroty nezávislí
  - Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
  - Ing. Stanislav Staněk, Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury

Počet přihlášených návrhů: 83

Ceny a odměny celkem: 650 000,- Kč

  - Zlatá cena POROTHERM 2005 (200.000,- Kč) - MS architekti (Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Jana Čábelková, Ing. arch. Elžbieta Szkatulová, David Zbraněk
  - Stříbrná cena POROTHERM 2005 (150.000,- Kč) - Ing. arch. Martin Kačírek, Ing. arch. Kateřina Šprynarová
  - Bronzová cena POROTHERM 2005 (100.000,- Kč) - Ing. arch. Michal Grošup
  - Cena POROTHERM 2005 (50.000,- Kč) - Ing.arch. Alexandr Kroha

  - Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj (50.000,- Kč) - Ing.arch. Vladimír Srp
  - Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení (50.000,- Kč) - Ing. arch. Jakub Wyderka
  - Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ (50.000,- Kč) - Ing. arch. Michal Bernart

Realizace výsledků
Oceněné soutěžní návrhy jsou zařazeny do katalogu vyhlašovatele. Pokud klient vyhlašovatele projeví zájem o realizaci některého z vítězných návrhů, je mu zprostředkován kontakt s autorem.

porotherm05_idea_1_1.jpgporotherm05_idea_1_2.jpg
Hodnocení návrhu Pavla Hřebeckého,Michala Šourka, Čábelkové, Elžbiety Szkatulové, Davida Zbraňka (Zlatá cena Porotherm 2005) Porota ocenila prostorové a hmotové řešení domu. Uspořádání objektu je jednoduché, přehledné a nabízí variabilitu dispozičního řešení. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele.

porotherm05_idea_2_1.jpg porotherm05_idea_2_2.jpg
Hodnocení návrhu Martina Kačírka a Kateřiny Šprynarové (Stříbrná cena Porotherm 2005) Porota ocenila celkové hmotové a architektonické řešení, především s ohledem na využitelnost kompletního cihlového systému Porotherm. Celkové konstrukční a dispoziční uspořádání objektu umožňuje maximální využití kompletního cihlového systému Porotherm. Návrh ve všech sledovaných kritériích splnil požadavky vyhlašovatele.

porotherm05_idea_3_1.jpg porotherm05_idea_3_2.jpg
Hodnocení návrhu Michala Grošupa (Bronzová cena Porotherm 2005) Porota ocenila architektonické řešení a odvážné hmotové uspořádání. Návrh splnil ve všech požadovaných kritériích soutěžní podmínky.

porotherm05_idea_4.jpg
Hodnocení návrhu Alexandra Krohy (Cena Porotherm 2005) Porota ocenila zejména variantní dispoziční řešení vycházející z možností Porothermu a konstrukčních zásad kompletního cihlového systému Porotherm.

porotherm05_idea_5.jpg
Hodnocení návrhu Vladimíra Srpy (Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj) Navržený objekt je cenově dostupný, kompaktní, s jednoduchou, střídmou architekturou. Dává možnost využití alternativních, netradičních zdrojů energie.

porotherm05_idea_6.jpg
Hodnocení návrhu Jakuba Wyderky (Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení) Architektonicky zajímavé řešení přízemního objektu částečně podsklepeného, řešené s využitím jednoduchých výrazových prostředků a variabilních dispozicí. Splňuje konstrukční zásady systému Porotherm.

porotherm05_idea_7.jpg
Hodnocení návrhu Michala Bernarta (Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ) Porota ocenila tradiční hmotové řešení objektu s netradičním architektonickým přístupem k řešení fasády. Objekt je celý řešitelný z Porothermu.