Přeskočit na obsah

Intervence Šumperk

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Šumperk

Předpokládané ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13. 3. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

17. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 12. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího návrhu výtvarné intervence včetně jejího architektonicko - krajinářského  řešení, která by měla svým ztvárněním, použitými materiály a proporcemi spoluvytvářet charakter a atmosféru místa v dané části města.

Protože daná část města kvalitní kontext postrádá, je na úvaze soutěžících, zda by právě tato intervence nemohla v budoucnu kontext místa spoluurčovat.

Cílovou lokalitou je centrální vnitřní prostor stávající okružní křižovatky ulic Zábřežská a Jesenická v Šumperku. Plocha, vymezená v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 1093/25 s výměrou 2381 m2, má výrazný potenciál akcentu nejdůležitějšího příjezdu do města.

Jednofázová otevřená výtvarná soutěž.