Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Výběrové řízení na služby interiérového architekta

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení na služby interiérového architekta pro Skanska Reality a.s., shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž. Důvodem je zejména požadavek „… přibližného návrhu vybavení bytu včetně cenové kalkulace…“. K uvedení tohoto požadavku jsme nuceni konstatovat, že zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a že se jedná o provedení autorského díla jako hmotně zachyceného jedinečného výsledku tvůrčí duševní činnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za jeho provedení je z tohoto důvodu nezbytné autorům díla poskytnout patřičné peněžité protiplnění. V opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mezi další hlavní důvody zjevné neregulérnosti soutěže patří zejména absence předem známé poroty, která bude návrhy posuzovat a ustanovení o ochraně autorských práv účastníků výběrového řízení.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se výběrového řízení neúčastnili.

Stanovisko ČKA:  skanska_stanovisko