Přeskočit na obsah

Soutěž na návrh nové budovy radnice v Rapotíně

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

17. 3. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce malého rozsahu: návrh nové budovy radnice v Rapotíně, kterou vyhlásila obec Rapotín, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty. Nutnost předem známého personálního složení soutěžní poroty vyplývá nejen ze Soutěžního řádu České komory architektů, ale především také z mnoha jiných profesních legislativ obdobných organizací v Evropě. Povinnost uvádět členy poroty navíc vyplývá také z Občanského zákoníku, kde se v § 847 jasně praví, že vyhlašovatel „…musí vyhlásit, kdo, v jaké lhůtě a podle jakých měřítek posoudí splnění podmínek soutěže a provede ocenění“ a ze zákona o veřejných zakázkách, kde se v § 106 odst. 1 praví: „Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky a jejich jména zveřejnění nejpozději v den oznámení soutěže a zveřejnění soutěžních podmínek“.

Porota má vždy lichý počet členů, v každé porotě musí být zastoupení autorizované osoby. V zájmu správného posouzení návrhů však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže.

Zpracování návrhu je jednou z výkonových fází činnosti architekta a jedná se o pro-vedení autorského díla jako hmotně zachyceného jedinečného výsledku tvůrčí duševní čin-nosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za jeho provedení je z tohoto důvodu nezbytné autorům díla poskytnou patřičné peněžité protiplnění. V opačném případě by ze strany vyhlašovatele výběrového řízení došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. O cenách a odměnách pojednává § 12 Soutěžního řádu.

Stanovisko ČKA

Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže