Přeskočit na obsah

Soutěžní workshop – Císařský ostrov a okolí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 4. 2015 - 12. 6. 2015

Více informací

Popis

Předmět řešení:

4 hlavní úlohy

1/ rámcový plán vymezeného území se zaměřením na prostupnost, veřejná prostranství a hodnoty krajiny

2/ design manual – „architektonický jazyk“ pro vymezené území (kombinace materiálů, mobiliář apod.)

3/ Integrované krajinářské řešení vodohospodářských kompenzačních opatření

4/ návrh změn krajinářského projektu, které budou zapracovány do projektu Nové vodní linky - ÚČOV

 

Způsob výběru:

Zakázka malého rozsahu dle ZVZ. Koncept německého „WORKSHOP TOOL“ který se využívá při časově omezených a procesně a technicky komplikovaných úlohách. Konzultant procesu a člen poroty je krajinářský architekt z Drážďan Till Rehwaldt, prezident BDLA (Federation of German Landscape Architects).

 

Proces:

Účastníci budou vybráni na základě portfolií a motivačního dopisu. Bude vybráno 5 týmů, které budou pozvány na sérii workshopů. Workshopů se od začátku do konce účastní porota a všichni zainteresovaní aktéři v území – např. PVS, ÚČOV, MHMP, MČ, IPR, další odborníci, stakeholdeři apod..

I.workshop – seminář – řada přednášek od technologií, po využití a historii území, požadavků apod. debata.

II.workshop – více pracovní – prezentace konceptů přístupu, diskuse se všemi účastníky –apod..

III.workshop – výběr vítěze – diskuse poroty a dalších účastníků, hlasuje porota.

 

Skicovné pro účastníky:  100 000 Kč a zakázka na dopracování výše zmíněných úloh, jejichž koncepty budou předmětem odevzdání na workshopu. 

Soutěž na mapě