Přeskočit na obsah

Transformace městské části v centru Jičína

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Jičín

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická, veřejná anonymní, jednokolová ideová soutěž

Vyhlašovatel:Město Jičín – Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, zastoupené Ing. Martinem Pušem – starostou města

Předmět soutěže:Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení transformace městské části v centru Jičína, která leží v plochém pásu území protnutém řekou Cidlinou. Lokalita je ohraničena ulicí Pod Koželuhy na západní straně, ze severu je ohraničena svahem a stávající urbanizovanou uliční zástavbou směrem k centru. Dále na východní straně tvoří hranici části ulic Fügnerova, Denisova, Českých bratří a Dělnická a na jihu průmyslový areál firmy Seco group, jeho severní část bude součástí transformovaného území.

Porota

 

  • Závislí:

Ing. Martin Puš, Ing. Ondřej Bodlák, Petr Volf (náhradník za nepřítomného Ing.Pavla Jarolímka)

  • Závislý náhradník: Ing. Jiří Vitvar

 

  • Nezávislí: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel akad. arch. – předseda poroty, Jaromír Gottlieb, Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Pavla Pannová (náhradník za Ing. arch. Jana Aulíka)

 

  • Nezávislý náhradník: Ing. arch. Pavel Kolíbal

 

  • Nepřítomní omluvení členové poroty:

Ing. Pavel Jarolímek, Ing. arch. Jan Aulík

 

Termín konání soutěže:20. 8. 2004 - 22. 11. 2004-12-20

Počet přihlášených návrhů:5

Ceny a odměny celkem:225 000,- Kč

Ceny:

  • 2. snížená cena

– návrh č.5 – autoři: Ing. arch. Bořivoj Daněk, Ing. arch. Aleš Morávek, Ing. arch. Radek Vopalecký

  • 3.zvýšená cena – návrh č.2 – autoři: Jan Malinovský,Pavel Marek, Michal Potůček,

 

Odměny:

  • vyšší zvláštní odměna – návrh č.3 – autoři: Ing. arch. Karel Veselý, Ing. arch. Iva Veselá, AMA invest s.r.o.

 

  • nižší zvláštní odměna

– návrh č.4 – autoři: Ing. arch. Martina Vencálková, Jana Vencálková, spolupráce: Alexander Schmiedel, Václav Toufar, Vítězslav Danda

 

Hodnocení návrhu č. 5 - autorů Bořivoje Daňka, Aleše Morávka, Radka Vopaleckého
Kladem je, že návrh nápadně – což může být velmi pozitivní – navazuje na klasické pojetí městské struktury a to jednoznačným, razantním, ale přitom obytné prostředí evokujícím způsobem. Ten spočívá v geometrii vlastních dvou obytných bloků, i v kompozici přiléhajících ulic. Ty se mohou proměnit zase v čitelná místa a navodit obnovení městské zástavby. Nevýhodou je zásadní potřeba rozhodného a jednoznačného investora a časově určeného rozvojového plánu. Ten si lze dnes však těžko představit bez vydatné účasti města a veřejných investic. To proto, aby se návrh ve své základní kvalitě, a to jednoduchosti a čistotě názoru – pod tlakem dílčích zájmů investorů nerozpadl.
Oddělení od průmyslové zóny parkovací ulicí je kladem, neboť umožňuje v užitném prostředí jednoduše proměnu funkcí a měřítek. To se však zdá v případě komerčních trojúhelníků poněkud nadsazené. Také „uvěznit“ obchodní komplexy do trojúhelníkových půdorysů se jeví málo reálné. Výrazným nedostatkem je nevýrazná až nepřítomná koncepce parkových úprav a schematičnost vedení zeleně. To je možné říct i o dopravě. Autobusové nádraží je připojeno schematicky a bez vtipu nebo čitelné kompozice. Totéž platí o zvýrazněných kosterních komunikacích. To degraduje jinak jakoby velkorysý jednoduchý přístup jakéhosi „utopického racionalismu“. Celý návrh přes svoje ideové klady či přínos působí pro možnost lepšího hodnocení málo urbanisticky přesvědčivě.

jicin_5_1.jpg jicin_5_2.jpg

Hodnocení návrhu č. 2 - autorů Jana Malinovského,Pavla Marka a Michala Potůčka
Podstatnou kvalitu návrhu č.2 spatřuje porota v hlavní komunikační linii – pěší zóně, která spojuje dva dopravní uzly – autobusové nádraží ve stávající poloze a nádraží vlakové s novým obchodním centrem a velkokapacitním parkováním. Z hlediska urbanistické struktury města tato „páteř“ ohraničuje kompaktnější blokovou zástavbu od nové zástavby pro bydlení, která se volně rozpouští do zeleně směrem k meandru řeky. Porota oceňuje zdůraznění a zakomponování prvku řeky a zeleně do řešeného území. Jako nepřesvědčivé se jeví dopravní řešení z hlediska širších vazeb na celý dopravní systém města a stávající dopravní zatížení. Směřování hlavního pěšího tahu se nabízí prodloužit až k historickému jádru města. Z pohledu ekonomického nabízí návrh č.2 městu řešení realizovatelné za účasti více investorů a etapovitě.
jicin_2_1.jpg jicin_2_2.jpg

 

Protokol z hodnotícího zasedání soutěžní poroty je možno stáhnout zde

Soutěž na mapě