Přeskočit na obsah

Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně

Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Počet odevzdaných návrhů

56

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí, definovanou 4 platany a 4 kamennými lavicemi. Návrh musel respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patřilo dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy v naprogramovatelných časových intervalech - interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. Návrh musel respektovat vazbu na okolí jež je veřejným prostranstvím, přičemž minimalistické pojetí kruhové kašny na nedalekém náměstí Svobody, by se nemělo v obdobné dimenzi před budovou Nové radnice opakovat. Zadavatel nevylučoval možnost historické reflexe původního rybného trhu, který se v prostoru náměstí nacházel, avšak nový vodní prvek měl být uměleckým dílem, od kterého se očekává, že svým tvaroslovím přesáhne formu klasické vodní kádě. U návrhů se nevylučovala žádná z forem řešení s výjimkou pouze technického provedení bez vizuálního vjemu. S ohledem na místo vymezené čtyřmi platany bylo nezbytné přizpůsobit zejména výšku díla tak, aby hmotná část objektu nekolidovala s korunami těchto stromů. U platanů je výška nasazení koruny min. 4 m (tj. od úrovně země po listy) a výška vyvětvení cca 3 m (tj. od úrovně země po první větve). Náměstí mělo být přehledné ve výšce zvýšeného parteru, ze spodní části by měl být zachován pohled na vstupní portál radnice.

Návrh musel splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy bude objekt od vodního média odpojen. Nutné bylo respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí včetně materiálové skladby bylo ponecháno na kreativitě autorů.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

 

1. cena

Tomáš Pavlacký, Ing. arch. Michael Gabriel

Částka 180 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

Mgr. A. Miroslav Jakubčík

Částka 150 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

akad. sochař Martin Zet, Ing. arch. Adam Zet

Částka 40 000 Kč

Místo_3_Zet.jpg

3. cena

MgA. Pavel Hošek

Částka 40 000 Kč

Místo_3_Hošek.jpg

3. cena

MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica, Ing. arch. Martin Blažek

Částka 40 000 Kč

Místo_3_Bělica_Blažek.jpg

Soutěž na mapě