Přeskočit na obsah

Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

11. 10. 2010

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh s názvem "Zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá", kterou vyhlásila Kanonie premonstrátů Teplá, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména:

1. požadavky na závazný (i doporučený) rozsah a obsah plnění významně překračují smysl a účel soutěže. V podstatě odpovídají téměř požadavkům na dokumentaci pro provedení stavby;

2. požadavek na zachování anonymity nelze dodržet v případě, že budou návrhy předávány na CD, popřípadě DVD a tyto elektronické nosiče budou k dispozici komukoliv dříve než po ukončení rozhodování soutěžní poroty, neboť ze zdrojových dat lze původce identifikovat (znění podmínek před podobným postupem nechrání);

3. nejsou upravena pravidla zodpovídání dotazů soutěžícím;

4. způsob hodnocení návrhů a postup poroty v rámci hodnocení vůbec neodpovídá smyslu a poslání architektonické soutěže – v principu se jedná o standardní postup hodnocení v otevřeném řízení, jímž je ovšem fakticky nahrazeno jednací řízení bez uveřejnění; navrhovaný postup je zmatečný i věcně: je v zásadě nepředstavitelné, že bude stanoveno celkové pořadí všech návrhů, přičemž se budou jednotlivé soutěžní týmy podle případného vyloučení posouvat na místa vyloučených;

5. zcela v rozporu s účelem a smyslem zákona výslovně vylučujete udělení cen a odměn soutěžícím;

6. požadavky na prokázání kvalifikace přesahují smysluplný rozsah; soutěž o návrh původně vůbec nepředpokládala další prokazování kvalifikace, avšak po novele zákona bylo dosaženo určitého kompromisního řešení v tom smyslu, že základní způsobilost prokazují autoři návrhů právě svými návrhy, přičemž ty skutečnosti, které tak prokázat nelze a mají pro zadání zakázky smysl, jsou součástí ustanovení o prokazování kvalifikace; v podstatě diskriminačním ustanovením o obratu, kterým je řada schopných, zejména z mladších architektů složených kanceláří, z možnosti ucházet se o zakázku, zcela vyloučena, obdobně jako požadavkem na ISO, které má především výrobkovou povahu a není zaměřena na projektování jako tvůrčí činnost (obdobně, jako kdyby byl tentýž požadavek vznášen vůči advokátům nebo lékařům);

7. problematicky (a dokonce vnitřně rozporně jsou uvedena ustanovení k autorským právům (jsou uvedena ve dvou článcích ne zcela souřadně).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko