Přeskočit na obsah

ZUŠ A. M. Buxton

ZUŠ A. M. Buxton

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ZUŠ A.M.Buxton

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 6. 2011 - 30. 12. 2011

Počet odevzdaných návrhů

81

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby budovy Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Přístavba má zajistit rozšíření kapacity stávající budovy ZUŠ. Může se jednat o přístavbu, nástavbu, samostatný objekt či kombinaci. Přístup musí být bezbariérový. Maximální předpokládaná cena stavby je 15 500 000,- Kč bez DPH.


Soutěžní návrhy budou vystaveny v budové úpické ZUŠ 21. a 22. 1. 2012 od 10 - 15.30hod. a od 15. 2. 2012 budou k vidění v pražské kanceláři ČKA (Josefská ul. 34/6).

 _______________________________________________________________

6.12. 2011

Na Českou komoru architektů se v posledních dnech obrátilo několik autorizovaných architektů s dotazy na průběh architektonické soutěže o návrh  "ZUŠ A.M. BUXTON, Úpice - přístavba" jako na garanta této soutěže.

V této souvislosti Česká komora architektů sděluje, že aktivita ČKA v komplikované situaci, která v průběhu vyhlášené architektonické soutěže o návrh nastala, se omezila na právní pomoc vyhlašovateli při řešení této situace. Vyhlašovateli se společně se zástupci ČKA podařilo najít řešení, které bylo z hlediska ustanovení Soutěžního řádu ČKA nejlepší možné a nejvíce odpovídalo veřejnému zájmu. Konkrétní doporučení ČKA směřovalo ke změně poroty, což je v souladu s platným zněním Soutěžního řádu ČKA, a to za podmínky zachování anonymity soutěžních návrhů. Tato podmínka byla splněna.

Další úkony soutěžní poroty - tedy hodnocení soutěžních návrhů a výběr návrhů do druhého kola - probíhaly dle informací ČKA regulérně a v souladu se soutěžními podmínkami a Soutěžním řádem ČKA.

ČKA však není garantem této soutěže ani není institucí oprávněnou jednat jménem vyhlašovatele. ČKA v současné době žádné další kroky nečiní, jednání s vyhlašovatelem skončila akceptováním navrženého postupu.

 

15. 11. 2011

Postupujici do 2. kola

14. 11. 2011

Nová porota a nové termíny - dopis Zdenka Tlučhoře, ředitele ZUŠ (schváleno Radou města)

19. 10. 2011

Tisková zpráva ZUŠ, Úpice

12. 10. 2011

Proběhlo setkání v pražské kanceláři ČKA, kterého se zúčastnili Ing. Tamara Čuříková a JUDr. PhDr. Jiří Plos, za vyhlašovatele Zdeněk Tlučhoř, ředitel ZUŠ/ Jiří Kmoníček, výkonný ředitel Centra rozvoje Česká Skalice/ Bc. Markéta Těmínová a Martin Kolář, z advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Těmín Ph.D., na kterém vysvětlily obě strany své postoje. Vyhlašovatel byl důrazně upozorněn, že soutěž nelze zrušit v souladu se zákonem. Vyhlašovatel si vzal čas na rozmyšlenou.

7. 10. 2011

Právní akt zrušení soutěže nebyl doposud vykonán. Jednání České komory architektů s vyhlašovatelem stále probíhají.

6. 10. 2011

Informace PS pro soutěže účastníkům AS v Úpici

Ukončení soutěže zrušením z rozhodnutí zadavatele musí být doručeno řádným způsobem písemně do vlastních rukou a způsobem, kterým byla soutěž vyhlášena. Toto rozhodnutí musí obsahovat kromě výroku o zrušení též řádné a důkladné odůvodnění. Protože zrušení soutěže nebylo vyhrazeno v soutěžních podmínkách (ani podle § 108 zákona o veřejných zakázkách, ani podle § 6 soutěžního řádu ČKA), zakládá případné zrušení soutěže nárok všech soutěžících na odškodnění, které je nutno bez odkladu uplatnit u zadavatele prostřednictvím jeho právního zástupce. V tomto případě není odškodnění vázáno na ustanovení § 6 odst. 3 SŘ (podmínky odškodnění nebyly stanoveny předem) a soutěžící proto mohou nárokovat odškodnění odpovídající celkovým nákladům vynaloženým na zhotovení a doručení soutěžního návrhu. Pro tento účel doporučuje ČKA, aby si soutěžící pořídili věrohodnou a průkaznou kalkulaci požadovaných nákladů.

Soutěž o návrh - architektonickou soutěž na přístavbu nelze v souladu s právem zrušit (k tomuto podrobněji zde).

1. cena

Doc. Ing. Miloslav Meixner, CsC., Ing. arch. Tomáš Růžička, Ing. arch. Roman Strnad, Jiří Tomíček, Ing. arch. Jan Vrbka

Částka 70 000 Kč

upice_1cena_1-page-001.jpg
upice_1cena_2-page-001.jpg
upice_1cena_3-page-001.jpg

2. cena

Ing. arch. Jan Mackovič; Bc. Tomáš Beránek, Bc. Lucia Horkavá (mackovič architecture s.r.o.)

Částka 45 000 Kč

upice_2_cena_1.jpg
upice_2_cena_2.jpg
upice_2_cena_3.jpg

3. cena

Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. Jiří Švorc

Částka 35 000 Kč

upice_3_cena_1.jpg
upice_3_cena_2.jpg
upice_3_cena_3.jpg

Soutěž na mapě