Přeskočit na obsah

Zlín – centrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Regulérnost

Regulérní

Popis

Veřejná, urbanisticko-architektonická, anonymní, ideová, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel soutěže:

   Statutární město Zlín

 

   Náměstí Míru 12

 

   761 40 Zlín

 

  Tel.: 577630111 Fax: 577432901

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu urbanisticko–architektonického řešení centra Zlína s detailním návrhem lokalit náměstí Práce a okolí Gahurovy ulice a s důrazem na dopravní řešení vyplývajícího z širších vazeb.

Termín konání: 21. 1. 2005 - 16. 5. 2005

Realizace výsledků:
Výsledky soutěže budou sloužit jako územně-plánovací podklad a mohou se stát výchozím podkladem pro vypracování regulačního plánu centra města a případné změny ÚPN či vypracování nového územního plánu, při současném respektování autorského práva.

Porota

 

 • Řádní členové poroty závislí:
    Svatava Nováčková – náměstkyně primátora

    Ing. arch. František Petr – člen Rady města Zlína

    Mgr. Irena Ondrová - náměstkyně primátora

   Ing. arch. Pavel Novák – hlavní architekt města Zlína
 • Řádní členové poroty nezávislí:
    Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

    Ing. arch. Jan Sedlák

    Ing. arch. Jaroslav Josífek

    Ing. arch. Petr Pelčák

   Ing. arch. Radek Kolařík
 • Náhradníci poroty závislí:
    MUDr. Vladimír Řihák – náměstek primátora

    Ing. arch. Dagmar Nová – architektka Útvaru hlavního architekta

   Ing. Pavel Dohnal – vedoucí odboru dopravy
 • Náhradníci poroty nezávislí:
    Ing. arch. Petr Hurník

   Ing. arch. Aleš Holý

  Počet přihlášených návrhů: 27

  Ceny a odměny celkem: 1 430 000,- Kč.

  1. snížená cena
    (500.000,- Kč)

    Ing. arch. Zdeněk Chládek, CSc (Zlín)

    Ing. arch. Pavel Chládek (Zlín)

  1. snížená cena (500.000,- Kč)
  Ing. arch. Jaroslav Bedrna (Praha)
  Ing. arch. Marie Wichsová, Ph.D. (Praha)
  Doc. Ing. arch. Jaroslav Trávníček (Praha)
  Ing. arch. Jan Trávníček (Praha)
  Arch. Jakub Trávníček (Praha)

  3. cena (200.000,- Kč)
  Milan Balůsek (Zlín)
  Linda Kolomazníková (Zlín)
  Kateřina Šrámková (Horka nad Moravou)

  Odměna (120.000,- Kč)
  Ing. arch. Bořivoj Daněk (Praha)
  Ing. arch. Aleš Morávek

  Odměna (80.000,- Kč)
  AR projekt, s.r.o., Brno
  Bc. Radim Kounek
  Ing. arch. Milan Hučík
  Ing. arch. Pavel Klein
  Ing. arch. Gabriela Konečná

  Zvláštní odměna (30.000,- Kč)
  Dipl. Ing. Kristina Herresthal (Berlin)

  Hodnocení vítězných návrhů

  chladek_1.jpg chladek_2.jpg
  chladek_3.jpg chladek_4.jpg

  Hodnocení návrhu Zdeňka Chládka a Pavla Chládka
  Návrh reprezentuje neokázalý, znalostí místa poučený přístup k řešenému území. Ten je založen mj. na znalosti městotvorných postupů, v rovině nejen prostorové, ale i provozně funkční a sociální. Komplexnost uchopení problematiky je patrná mimo jiné z verbálně doložených závěrů vlastní analýzy, včetně pokusů o sémantickou analýzu stávajících staveb a veřejných prostorů. Prací prolíná metodicky čitelný postup. Ideově je návrh založen na zřetelně formulovaných tezích. Použitá metoda zpracování návrhu podporuje „evoluční“ dotváření cestou dílčích intervencí. Vymezuje vyčerpávajícím způsobem místa k řešení. Činí tak někdy v detailu přesahujícím úroveň ideového či regulačního konceptu. To poněkud oslabuje celkové vyznění návrhu, který tak kontrastuje s energií vloženou do stávající koncepce území. Samotný výběr míst k řešení je správný, nicméně jejich konkrétní návrhy nejsou vždy přesvědčivé. Příkladem může být navržená výstavba objektu prostorově oddělujícího sady Komenského a Svobody, nebo spíše nevhodně působící zástavba kolem Březnické ulice.
  Porota se shoduje na předloženém názoru na řešení dopravní problematiky, a to jak v širším kontextu, tak ve vlastním řešeném území. Přístup je založen na tezi chápající dopravu jako službu „smiřující individuální a společenské potřeby, nikoli jako technický fenomén“. Je hledáno urbanistické řešení problematiky řešící dopravní zatížení také při jeho vzniku, nikoli jen jeho negativní důsledky. Navrhuje se zde velmi racionální dopravní systém. Návrh se hlásí k nezvyšování propustnosti jednotlivých komunikací. Naopak navrhuje jejich úpravy městotvornými prostředky. Opouští ideu pravobřežní komunikace jako rychlostní.
  Významným přínosem návrhu je jeho reálnost, vyplývající ze základní metody přístupu. Ta umožňuje dotvářet území místo po místě, tedy bez zbytečně svazujících časových a finančních návazností, navíc s možností pružné reakce na aktuální poptávku nebo ekonomickou situaci.

  travnicek_1.jpg travnicek_2.jpg
  travnicek_3.jpg travnicek_4.jpg

  Hodnocení návrhu Jaroslava Bedrny, Marie Wichsové, Jaroslava Trávníčka, Jana Trávníčka a Jakuba Trávníčka
  Návrh se intenzivně zabývá výrazným doplněním urbanistické struktury dvou ze tří částí městského centra. Výrazně modifikuje novými objekty náměstí Práce a funkčně využívá prostor pod Sportovní halou. Směrově korigovanou Březnickou ulici autoři návrhu prodlužují přes Baťův tovární areál až ke křížení ulic Gahurova – Pasecká. Vzhledem k prostorovým dimenzím komunikace i stávajících objektů je nutno tento zásah do komunikačního skeletu (de facto náhrada Gahurovy ulice) považovat pouze za hypotetický avšak inspirativní. Rozvoj baťovského areálu severním směrem za řeku Dřevnici a zapojení tohoto cenného přírodního prvku do celkového rozvojového konceptu je přínosem navrhovaného řešení. Prodloužení Gahurova zeleného prospektu k úpatí Jižních Svahů s dominantou vědeckého centra UTB jako protipólu památníku T. Bati zdůrazněného (zbytečně?) novou rozhlednou „za zády“ se v hodnocených řešeních vyskytuje ojediněle a je přinejmenším hodno stát se předmětem diskuse. Otázkou však zůstává, zda důsledek této ideje, asanace významné městské komunikace a její posun směrem západním (viz. předchozí text), není příliš vzdálen požadované realitě. Autoři návrhu částečně respektují perspektivní danosti území (kulturní a universitní centrum, nároží Morava), ale podstatně lépe oproti již téměř skutečnosti využívají lokalitu Čepkov pro situování universitního výzkumného a obytného centra s urbánní strukturou sousedící stávající zástavby. Zásahy do „historické“ části centra jsou minimalizovány. Zklidnění centrální části náměstí Práce a Gahurova zeleného prospektu a její využití především pro pěší provoz je dosaženo „zahloubením“ třídy T. Bati respektive ulice Štefánikovy v optimálně lokalizovaném místě a rozsahu. Za významný je možno považovat posun nové zástavby, navazující na Baťův tovární areál východním směrem ke Gahurově zelenému prospektu a následné zintenzivnění kontaktu s „historickou“ částí centra. Porota hodnotí návrh ve většině požadovaných kritérií jako přínosný především pro plnohodnotné využití potenciálu řešeného území a jednoznačně definované kroky jeho dalšího urbanistického vývoje.
 • Zde si můžete stáhnout protokol o soutěži

   

 

Soutěž na mapě