Přeskočit na obsah

Chystáme konferenci ECAP

ECAP European Conference on Architectural Policies 2022

10. 6. 2022

Česká komora architektů a Ministerstvo pro místní rozvoj společně připravují konferenci o evropských politikách architektury konanou v rámci českého předsednictví v Radě Evropské Unie. Konference proběhne ve dnech 10. - 12. října 2022 v Kongresovém centru v Praze. Základním tématem bude význam architektury a architektů pro uchování, rozvoj a obnovu udržitelného, kvalitního a dostupného vystavěného prostředí jako zásadní podmínky kvalitního života. Program bude rozdělen do tří dnů: 10. října proběhne neveřejné setkání zástupců evropských států, 11. října budou prezentovány evropské politiky architektury a související iniciativy (Davoská deklarace, New European Bauhaus). Třetí den, 12. října, bude věnován diskusím nad vybranými tématy jako je udržitelnost, dostupné bydlení nebo poválečná obnova měst. 

Historický kontext:

Původně byly diskuse o politikách architektury vedeny pod záštitou Evropského fóra pro politiky architektury (EFAP) což byla celoevropská síť organizací sledující plnění usnesení Evropské Rady O kvalitě architektury v městském a venkovském prostředí (2001/C 73/04). EFAP hodnotilo také dopady textu „Příspěvek kultury k udržitelnému rozvoji (2008/C 319/05) přijatého Evropskou Radou v r.2008 na architekturu. Fórum zaniklo v roce 2016, zájem o téma a jeho rozvoj naštěstí neustal. Nástupcem EFAP se staly méně formální konference evropských politik architektury (ECAP), které organizují předsedající státy s organizacemi, které se tématu věnují. Formáty konferencí se různí mírou zapojení státu, přičemž ne každý předsedající stát je organizuje.

Česká republika naposledy organizovala obdobnou konferenci, ještě v rámci formátu EFAP, v dubnu 2009. Hlavním tématem bylo tehdy upozornění na důležitost postavení architekta při tvorbě a péči o vystavěné prostředí a důraz na vzdělávání v této oblasti, a to na všech typech škol.

Konference 2022, základní teze.

Základním tématem letošní konference má být klíčový význam architektury a architektů pro uchování, rozvoj a obnovu udržitelného, kvalitního a dostupného vystavěného prostředí jako zásadní podmínky kvalitního života.

Konference se bude skládat ze dvou částí. První bude prezentace evropských politik architektury a souvisejících iniciativ (Davoská deklarace, New European Bauhaus). Bude též představena aktualizace české politiky architektury a stavební kultury. Druhý den je věnován diskusím nad vybranými tématy. Přestože budou rozdělena na části udržitelnost, dostupné bydlení a poválečná obnova měst, ve skutečnosti jde o jedno téma udržitelnosti nahlížené z několika měřítek a ohledů. Dostupnost bydlení jako důležitý nástroj udržitelnosti v měřítku organizace území a v detailu legislativních opatření. Debata o probíhající novelizaci EPBD, která svými stupňujícími požadavky nevytváří potřebný rámec celkové kvality zahrnující smysluplné energetické úspory. Specifickým tématem bude poválečná obnova měst, kde na příkladech z Bosny, Ukrajiny a Gruzie budou představeny komplexní redefinice prostředí.

Důraz na kontext udržitelnosti vychází z několika podnětů. Během českého předsednictví bude vrcholit diskuze o novelizaci evropské vyhlášky EPBD o energetické úspornosti budov. Vychází ze strategických cílů Green Dealu, které jsou však v současnosti přehodnocovány vlivem zhoršující se situace postcovidové ekonomiky a vzrůstajícím mezinárodním napětím. Konferencí chceme poukázat, že jen tvrdá regulační opatření nejsou samospasitelná, pokud nejsou uváženě aplikována architektem schopným komplexního přístupu. Politiky architektury musí tento přístup aktivně podpořit. Dalším podnětem je probíhající změna paradigmatu vnímání kritérií kvality vystavěného prostředí. Zatímco ještě nedávno (a u nás dosud) byla dostačujícím atributem udržitelnosti například zelená střecha nebo dostatek zeleně obecně, v zahraničí dochází k zásadnímu posunu v nazírání na kvalitu vystavěného prostředí.     

Podrobný program konference

10. října proběhne neveřejné setkání zástupců jednotlivých evropských zemí tzv. ředitelů architektury.

11. října: Hlavními tématy prvního veřejného dne budou evropské iniciativy na poli architektury a evropské politiky architektury.

V dopolední zahajovací části vystoupí ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, očekává se on-line zdravice předsedkyně Evropské komise U. V. Layen, vystoupí předseda ČKA Jan Kasl, předsedkyně představenstva ACE Ruth Shagemann a zástupci dalších organizací,

Následně bude prezentován aktuální stav New European Bauhaus. Oliver Martin přednese další vývoj 8 kritérií kvality Davoské deklarace a bude přednesena informace z evropského programu pro kulturu.

Evropské politiky architektury bude spolumoderovat Veronika Valk Siska z estonského ministerstva kultury, Josef Morkus z MMR odprezentuje aktualizaci české Politiky architektury a stavební kultury, bude představena aktualizace finské politiky architektury a Joao Bento představí nově rozšířenou komparativní studii o roli státních architektů v evropských státech, která zahrnuje i příklady regionálních a městských architektů.

Součástí konference bude i doprovodný program. Po celou dobu trvání bude v prostorách Kongresového centra výstava České ceny za architekturu a soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Pro první veřejný den je v plánu i paralelní dětský den architektury s on-line vstupy na hlavní konferenci. Ve večerních hodinách proběhne společenský raut v prostorách Pražské křižovatky

12. října: Program druhého veřejného dne se zaměří na vybraná témata politiky architektury související s udržitelností. Úvodní blok k udržitelnosti koordinuje Petr Lešek předseda PS udržitelnost. Hlavními mluvčími budou Carl Backstrand ze švédského studia White architects a irský krajinářský architekt Tony Williams. Navazující bloky k dostupnému bydlení z pohledu širších územních vztahů a bližšího architektonického pohledu koordinují David Tichý a Michal Kohout.

Poslední blok poválečné obnovy měst koordinuje Petr Návrat. Bosna a Gruzie mohou nabídnout zkušenost s odstupem více let, zatímco Ukrajina je pochopitelně velmi aktuální. Za Bosnu potvrdila účast Selma Herrington – Sarajevská rodačka, která zpracovala doktorskou práci na téma poválečné obnovy tohoto města. 

Na poslední, již opět uzavřený den, plánuje MMR pro své hosty celodenní exkurzi.

Ing. arch. Pavel Martinek