Přeskočit na obsah

Doporučení České komory architektů k NEB

Česká komora architektů vítá NEB a považuje jej za určitou celoevropskou obdobu české Politiky architektury a stavební kultury ČR.

31. 1. 2024

ČKA doporučuje státním a samosprávným orgánům implementaci NEB zejména důrazem na kvalitu projektů a staveb podle nich realizovaných, které proměňují nebo ovlivňují vystavěné prostředí (prostředí vytvořené člověkem).

K tomu doporučuje:

 • využívání architektonických soutěží, pro které ČKA připravila výslovné doplnění témat NEB do vzorových soutěžních podmínek (viz příloha);
 • zapojení městských/obecních a krajských architektů a architektek, kteří jsou jakožto profesní odborníci k postupu dle NEB vzděláni. V jejich kompetenci je posuzování souladu projektů s NEB a doporučování vhodných postupů a úprav.

ČKA dále připravuje organizování debaty k aktuálnímu stavu implementace PASK ČR a také NEB, která by se pravidelně jednou ročně opakovala.

ČKA také upozorňuje na putovní konferenci evropských politik architektury ECAP, kterou ČR pořádala spolu s ČKA během svého předsednictví. Tato konference, organizovaná nepravidelně předsednických zemí, se tématu národních politik architektury a NEB věnuje.

Začlenění NEB do veřejných zakázek prostřednictvím architektonických soutěží

Pojmem „architektonická soutěž” se rozumí i soutěže urbanistické, krajinářské, výtvarné, územněplánovací a jejich kombinace

Základní hodnoty NEB mají být ústředním bodem při posuzování veřejných projektů a investic. Architektonická soutěž (AS) je nástroj v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který zajišťuje, aby veřejné peníze směřovaly do inovativních, vhodných a kvalitních projektů, které pozitivně ovlivní společnost a jsou v souladu s hodnotami NEB. Stejné nebo obdobné principy, jaké uvádí NEB, již přirozenou součástí AS jsou. Pro přehlednost to je vhodné jasně deklarovat. Česká komora architektů proto navrhuje v rámci přípravy a hodnocení AS zdůraznit požadavky, které z NEB vyplývají.

Do vzorových soutěžních podmínek tak bude zařazena nová kapitola:

Zohlednění témat New European Bauhaus

Soutěžící jsou vyzvání, v rozsahu dle vhodnosti pro daný předmět soutěže, zohlednit v návrhu tato témata. Tento požadavek bude součástí zadání nebo soutěžních podmínek.

  1. Udržitelnost

  - úsporný provoz a ekonomie stavby;

  - vhodné materiály a konstrukce odpovídající požadavku udržitelnosti včetně  aspektu oběhového hospodářství;

  - adekvátnost návrhu, budoucí adaptabilita a vztah k prostředí.

  2. Estetika

  - inovativnost návrhu umožňující kvalitativní posun;

  - přínos v rámci oboru;

  - celková kvalita návrhu.

  Zadání soutěže pak ve vhodné míře zohlední ještě 3. téma NEB:

  3. Inkluze

  - zapojení veřejnosti a odborníků do přípravy zadání;

  - komunikace záměru a akce;

  - inkuzivní program a provoz stavby;

  - interdisciplinární realizační tým adekvátní zadání.

  Pokud budou tyto požadavky NEB výslovně zahrnuty do soutěžních podmínek, může Česká komora architektů odsouhlasit deklarování: Soutěžní podmínky naplňují požadavky NEB.