Přeskočit na obsah

Elektronické autorizační razítko

Digitalizace stavebního řízení si vyžádala úpravy také v našem zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Autorizační zákon). K povinnostem spojeným s užíváním otisku autorizačního razítka v § 13 odstavce 3 autorizačního zákona byla k 1. 1. 2022 pod písmenem b) již zakotvena i možnost použití elektronického autorizačního razítka. Rozeberme, o co vlastně jde.

11. 5. 2022

K počátku příštího roku se možnost užití elektronického autorizačního razítka bude týkat agendy autorizovaného architekta v podstatě jen okrajově. Podle novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Autorizační zákon § 17 písm. i) se začátkem příštího roku nemění, a i nadále zůstává v platnosti, že autorizovaný architekt je oprávněn vést realizaci jednoduché stavby. Je otázkou, zda jednoduchá stavba může být nadlimitní veřejnou zakázkou a autorizovaný architekt být v roli stavbyvedoucího. Ale autorizovaný architekt může stále být autorem dokumentace nadlimitní stavby, a tedy se účastnit kontrolních dnů s povinností ověřování stavebního deníku. Je tedy patrné, že nepůjde o většinovou agendu, nicméně takový případ nastat může. Proto ČKA jedná s příslušnou certifikační autoritou, aby byla začátkem příštího roku připravena na možnost vydat elektronické autorizační razítko. Časová razítka bude zřejmě možné nakupovat hromadně, a tak snížit jejich cenu.

Vlastní text zmíněného § 13 odstavce 3 písm. b) uvádí, že “dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší úrovní elektronického podpisu stojící nad úrovní zaručeného elektronického podpisu i uznávaného elektronického podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být jednak zaručený, tedy založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů. Dohledatelné vysvětlení uvádí, že pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby fyzická osoba měla vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na certifikovaném prostředku. Pro tyto certifikované prostředky nařízení eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) zavádí pojem kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, což mohou být např. USB tokeny, (fyzické zařízení podobné USB flash), které prošly potřebnou certifikací (seznam těchto prostředků  zveřejňuje na svých stránkách Evropská komise). Certifikovaný prostředek vydává certifikační autorita. ČKAIT i ČKA jednají o vydávání s certifikační autoritou PostSignum - Česká pošta, s.p. Pro jednotlivé kroky pořízení certifikovaného prostředku k elektronickému autorizačnímu razítku byla připravena návodná webová prezentace https://www.postsignum.cz/aplikace/cka/ . Na rozdíl od jednotného vícekrokového postupu pouze skrze síť úřadoven České Pošty, který zvolili ve ČKAITu se ČKA rozhodla pro nabídku variantního řešení. A to buď shodně se ČKAIT cestou poboček ČP s.p. nebo jednorázovou návštěvou v sídle ČKA.

Další rozvoj reálného užití elektronického autorizačního razítka je a bude svázán s mírou úspěšnosti MMR při zavádění digitálního stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP). Vše se bude odvíjet od toho, kdy MMR dokáže uvést v “ostrý provoz“ systémy Portál stavebníka a Integrační platformu stavebního řízení, a dále Informační systém evidence stavebních postupů, Informační systém evidence elektronických dokumentací a také Národní geoportál územního plánování. Tyto systémy nyní ještě neexistují a MMR je v zadávací fázi veřejné zakázky na jejich tvorbu. Prozatímní ambiciózní plán MMR počítá s provozem v polovině roku 2023, i když nyní se v Poslanecké sněmovně řeší posun účinnosti zákona.

Závěrem lze konstatovat, že elektronické autorizační razítko má v blízké budoucnosti ambici být běžným institutem v agendě autorizovaného architekta. Je naším cílem, být na tuto situaci připraveni a včas Vás vyzvat k potřebným úkonům.