Přeskočit na obsah

Povolování staveb v přechodném období NSZ

K prvnímu lednu vstoupil účinnost nový stavební zákon. Nadále se však až do 30. 6. nacházíme v tzv. přechodném období, kdy se povoluje většina staveb podle dosavadního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho platných prováděcích vyhlášek.

29. 1. 2024
Povolování staveb v přechodném období NSZ

Přechodné období nového stavebního zákon je definováno pro období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024. Během tohoto období dojde k postupnému přechodu od starého stavebního zákona k novému. Klíčovým aspektem je, že se od 1. ledna 2024 začaly uplatňovat nové postupy pro povolování tzv. vyhrazených staveb (například infrastrukturní projekty jako dálnice, dráhy, energetické stavby), zatímco pro všechny ostatní typy staveb se budou až do 30. června 2024 nadále používat stávající právní předpisy. 

Jak postupovat od 1.1. 2024 při povolování staveb ?

  • Od 1.1. 2024 se podle NSZ povolují tzv. vyhrazené stavby. Ty jsou stanoveny v příloze č. 3 ke stavebnímu zákonu a patří mezi ně rozsáhlejší dopravní stavby (dálnice, dráhy, letecké stavby), energetické stavby a některé další stavby. Tyto klíčové stavby od počátku roku povoluje nově zřízený Dopravní a energetický úřad. Žádosti o vydání povolení týkající se vyhrazené stavby podané do konce roku 2023 se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
  • Pro ostatní stavby platí nyní až do 30. června tzv. přechodné období. NSZ je sice i v úpravě procesů ohledně těchto staveb účinný, ale až do poloviny roku se postupuje podle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (ve znění k 30. 12. 2023). Pro žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení anebo společného povolení podané do 30. 6. 2024 (včetně) bude řízení vedeno a dokončeno podle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • Nový stavební zákon upravuje již pouze jeden stupeň rozhodnutí s názvem povolení záměru. Aktuálně probíhající územní řízení (resp. ta, které budou zahájena do 30. 6. 2024) budou dokončena podle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vydané územní rozhodnutí bude považováno za tzv. rozhodnutí v části věci. Stavebník musí požádat o povolení záměru, ale co již bylo rozhodnuto v územním rozhodnutí se dále neprojednává a neposuzuje.
  • Nový stavební zákon rozšiřuje skupinu staveb, které nepotřebují pro svou realizaci vydané rozhodnutí stavebního úřadu. Pouze pokud byla podána žádost o vydání povolení do 30. června 2024, avšak tato stavba by již podle NSZ nevyžadovala povolení, bude podle § 330 odst. 2 NSZ zastaveno.
  • Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti jsou nadále použitelná i pro řízení dle NSZ - podle § 330 odst. 9 se považují za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle tohoto zákona. Tyto podklady stavební úřad nepřezkoumává a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje.
  • JES, tedy jednotné environmentální stanovisko se pro jiné než vyhrazené stavby použije až do 1. července 2024.
  • Až do 6. 2027 lze k žádosti o povolení stavby předložit projektovou dokumentaci zpracovanou podle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (podrobněji v § 329 NSZ). To znamená, že závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření a územní rozhodnutí získaná za stávající úpravy budou využitelná i pro řízení podle nového zákona.
  • Obdobně platí, že bude-li provádění stavby zahájeno do 30. 6. 2027, lze jako dokumentaci pro provádění stavby podle tohoto zákona použít dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.