Přeskočit na obsah

PŘEHLED ZMĚN V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ

12. 9. 2021

Dne 29.7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Převážná část předpisu vstoupí do účinnosti dne 1. 7. 2023. ČKA bude v průběhu roku 2022 pořádat pro autorizované architekty vzdělávací akce, které vás s reformou v podrobnosti seznámí. Rovněž se každý měsíc budete moc v newsletteru ČKA seznámit s některým z témat rekodifikace ve větším detailu.

Již účinné změny, které vstoupily v účinnost den po vyhlášení NSZ ve sbírce zákonů

 • Zrušení „starých“ stavebních uzávěr, které byly vydány podle stavebního zákona z roku 1976 z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití podle připravované územně plánovací dokumentace (§ 326 odst. 1 NSZ).
 • Části územně plánovací dokumentace vydané podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle NSZ její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny (§ 324 NSZ).
 • Lhůta, po kterou lze vydat změnu územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu schválených přede dnem 1. ledna 2007, se posouvá na 31. prosinec 2028 (jinak se pořizování zastaví) (§ 322 odst. 3).
 • Přechodné ustanovení týkající se územního rozvojového plánu: než bude přijat ÚRP, tak se jím stávají některé záměry, které jsou obsaženy v zásadách územního rozvoje krajů (§ 319 NSZ).
 • Ustanovení opravňující Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra vymezit opatřením obecné povahy zemí, v němž v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu tato ministerstva vydávají vyjádření pro účel povolení záměru, vydávají vyjádření k návrhu zadání územně plánovací dokumentace a stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny, dotýká-li se vymezeného území a mohou se vyjádřit k nezbytným úpravám u již zřízených staveb nebo uplatnit požadavky na nezbytné úpravy (§ 36 NSZ).


Změny účinné od 1.1. 2022

 1. Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem sídlícím v Ostravě. Zřizují se dále Specializovaný a odvolací stavební úřad a jako prvostupňové krajské stavební úřady, která budou mít detašovaná pracoviště na obcích vybraných podle stanovených kritérií. Změna bude spojena s redukcí počtu stavebních úřadů, předpokládá se přibližně o jednu polovinu. Státní stavební správa bude plně fungovat k 1.7.2023 (§ 15 – 18 NSZ).
 2. Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům upravující jejich přechod do státní stavební správy (§ 312 – 315).

Změny účinné od 1. 1. 2023

Další povinnosti přechodných ustanovení k úřadům a úředníkům upravující jejich přechod do státní stavební správy – podmínkou přechodu práv a povinností z pracovního poměru zaměstnanců podle odstavce 3 na stát je předchozí písemná dohoda mezi Nejvyšším stavebním úřadem, zaměstnancem a územním samosprávným celkem.

Změny platné od 1. 7. 2023 – přehled hlavních změn

 • INTEGRACE DOSS POD STAVEBNÍ ÚŘAD

Stavební zákon, respektive doprovodný změnový zákon integruje velkou část veřejných zájmů, které jsou aktuálně chráněny formou závazného stanoviska vydávaného dotčenými orgány pod stavební úřad. V menší míře byla v případě vybraných závažných veřejných zájmu (ochrana památkového fondu, ochrana přírody, ochrana před požárem) zachována forma závazného stanoviska, vyjádření anebo rozhodnutí vydávaného dotčeným orgánem. O vyjádření i závazná stanoviska musí nadále žádat dotčené orgány stavebník, lhůta pro vydání stanoviska je 30 dní (anebo 60 dní, ve složitých případech) je spojena s fikcí souhlasu v případě jejího nedodržení. Pro dotčené orgány bude stejně jako pro stavební úřad platit povinnost poskytnout na žádost předběžnou informaci.

 • HMOTNÍ PRÁVO VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ

Přímo ve stavebním zákonu bude uvedena řada ustanovení dosud upravená v prováděcích vyhláškách z SZ: požadavků na výstavbu, vymezovaní stavebních pozemků, vymezování veřejných prostranství, požadavků na vymezování ulic, požadavků na umisťování staveb vč. jejich odstupů, technických požadavků na stavby. Předmět všech stávajících prováděcích vyhlášek bude sloučen do jediné. (Jejich příprava nyní probíhá.) Zavádí se některé nové definice pojmů, např. stavba, záměr anebo rodinný dům.

 • KATEGORIZACE STAVEB

Zavádí se nová kategorizace staveb na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní a na ni navázané lhůty pro vydání povolení, přičemž drobné stavby nebudou vyžadovat stavební povolení, pro jednoduché stavby má úřad lhůtu pro vydání povolení 30 dní, pro ostatní 60 dní. Jednotlivé kategorie mají stavby, které jsou jejich součástí, uvedené metodou výčtu v přílohách NSZ.

 • DIGITALIZACE SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Veškerá komunikace ve správním řízení dle stavebního zákona bude (volitelně) probíhat elektronickou formou.

 • PROCESNÍ ZMĚNY

V kontrastu s původním návrhem zákona, který počítal s fikcí povolení, nestihne-li úřad rozhodnutí vydat ve stanovené lhůtě, NSZ v procesní části (vyjma integrace DOSS a digitalizace řízení) převratné změny nepřináší. Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny obdobně jako doposud (30 dní pro jednoduché stavby, 60 dní pro ostatní), přičemž není stanovena sankce za jejich nedodržení. Mezi účastníky řízení se prostřednictvím zákona o ochraně přírody a krajiny a vodního zákona vrátily ekologické spolky.

 • ZÁSADA „PLNÉ APELACE“ V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ

Úprava odvolacího řízení je změněna s cílem vyhnout se průtahům způsobeným vracením rozhodování na prvostupňový úřad. Dojde-li odvolací orgán k závěru, že napadené rozhodnutí vydané v řízení o žádosti je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změní (namísto jeho vrácení prvostupňovému stavebnímu úřadu).

 • OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plánování nedoznala zásadnějších změn. Soustava nástrojů územního plánování zůstává nezměněná. V případě pořizování změny územního plánování vypadla možnost projednání změny územně plánovací dokumentace zkráceným postupem. V procesu vydávání územně plánovací dokumentace byla vypuštěna kategorie „námitky“, všechny osoby dotčené i veřejnost budou jednotně podávat připomínky.
Zavádí se možnost v regulačním plánu, popřípadě v části územního plánu, která obsahuje prvky regulačního plánu stanovit výjimku z požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb. NSZ upravuje podrobněji náležitosti plánovací smlouvy jakožto veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a obcí nebo krajem nebo vlastníkem veřejné infrastruktury, jejímž obsahem je vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem. Upraveny jsou náležitosti obsahu, uzavírání i přezkumu plánovací smlouvy. Výkon činnosti „zástupce pořizovatele“ (dosud „létající pořizovatel“) je podmíněn bezúhonností u ČKA. Do NSZ byla doplněna politika architektury, jakožto strategický dokument s celostátní působností, který určuje vizi, cíle a opatření k dosažení kvality vystavěného prostředí a který na návrhy Nejvyššího stavebního úřadu schvaluje Vláda ČR.

MMR přislíbilo zahájení prací na reformě územního plánování.

 • ZVLÁŠTNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO VYBRANÁ VELKÁ MĚSTA

Hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava mohou v přenesené působnosti vydat nařízení stanovící podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby odchylně od celostátního prováděcího právního předpisu.

 • TECHNICKÉ NORMY

Bude stanoven závazný katalog technických norem, na které NSZ a prováděcí předpis odkazuje, k nimž bude zaručen bezplatný přístup.