Přeskočit na obsah

Projektování dřevostaveb nad 12 metrů

Komora se v letošním roce zabývala možností navrhování dřevostaveb nad 12 m požární výšky, jak předepisuje technická norma.

20. 12. 2023

VKomora se v letošním roce zabývala možností navrhování dřevostaveb nad 12 m požární výšky, jak předepisuje technická norma. Výsledkem je mimo jiné společné stanovisko České agentury pro standardizaci, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) o tom, že normový limit není na překážku navrhování staveb vyšších, je však třeba využít postup dle § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a tzv. požárně inženýrský postup definovaný v normě ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Výsledkem postupu bude prověření, že návrh dosahuje alespoň stejného výsledku (stejné míry požární bezpečnosti), který by byl dosažen postupem podle normy. HZS připravuje metodiku pro přípravu inženýrského postupu, která by měla být hotova v prvním čtvrtletí příštího roku. Paralelně přitom probíhají práce na rozborovém úkolu řešeném UCEEB, jehož cílem je zhodnotit možnost změny technické normy a případně rovněž limitu 12 m. Termín plnění úkolu je stanoven na rok 2025.

Více informací: Sdělení České agentury pro standardizaci, s.p.o. (dále jen ČAS), GŘ HZS a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze