Přeskočit na obsah

VYJÁDŘENÍ ČKA K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU

1. 6. 2021

Ve středu 26. května 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně schválen nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku.

ČKA kvituje části schváleného návrhu stavebního zákona směřující k zjednodušení nepřehledného a komplikovaného procesu, nejen pro stavebníky. Jediná, digitálně podaná žádost o vydání rozhodnutí je předpokladem pro posun Česka z posledních příček mezinárodních statistik délky povolovacích procesů mezi moderní fungující státy. Maximální integrace dotčených orgánů pod stavební úřad a přenesení odpovědnosti za vyvážení a ochranu veřejných zájmů na stát je rovněž nevyhnutelným krokem a je pozitivní, že MMR v tomto ohledu ustálo značný odpor ze strany ostatních ministerstev. ČKA dále vítá právo vlastních stavebních předpisů pro Prahu, Brno a Ostravu, avšak za promarněnou příležitost považuje neschválení pozměňovacího návrhu umožňujícího ve zvláštních případech odchýlení od obecně závazných požadavků také pro ostatní obce. Podporu ČKA má i přijatý pozměňovací návrh, který změnil definici obytné místnosti odstraňující požadavek na normové denní osvětlení, stanovené pro ideální světelné poměry. To umožní výstavbu a rekonstrukce v centrech měst, kde u užších profilů ulic nelze normového osvětlení dosáhnout, přičemž se nejedná o nekvalitní bydlení.

Za promeškanou příležitost, která ve výsledku ohrozí fungování celé právní úpravy, ČKA naopak považuje oblast územního plánování, která nebyla návrhem schváleným v poslanecké sněmovně nijak posílena. Kvalitní územní plány a podrobnější plánovací dokumentace jsou podmínkou zefektivnění povolování staveb, nemá-li jít na úkor urbanistické kvality a dalších veřejných zájmů, jako je ochrana životního prostředí či památkového fondu. Rovnováze mezi pravomocí samosprávy a statní správy mohl napomoci - bohužel nepřijatý - pozměňovací návrh svěřující pořizování územně plánovací dokumentace samosprávě. Zcela nepochopitelné je nezařazení a neschválení zkráceného postupu změn územních plánů, který je dle aktuálně platné úpravy jednou z mála možností časové úspory. Nesrozumitelný je také odpor MMR a neschválení pozměňovacího návrhu iniciovaného ČKA, který definuje pojem dozor projektanta (dosud „autorský dozor“) a jeho zařazení do vybraných činností, jež zákonná úprava požaduje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, aniž by však upřesňovala, co je náplní této povinnosti.

ČKA odmítá proces, který schválení návrhu stavebního zákona poslaneckou sněmovnou předcházel, zejména pak komplexní změny schválené v poslanecké sněmovně a neprojednané s příslušnými orgány státní správy. Stavební zákon je norma zásadního významu pro udržitelný rozvoj České republiky. Její silové vydání, bez podpory napříč politickými stranami ve sněmovně v nedostatečně projednané podobě, se na jejím budoucím fungovaní nepochybně negativně podepíše.

ČKA ve třetím čtení podporovala pozměňovací návrhy připravené na základě tzv. Čtyř městských artikulů a úsilí skupiny připomínkových míst spojených pod označením „Velká města“ i samospráv obecně. V podpoře bude pokračovat i nadále před hlasováním v Senátu ČR.  Tam nyní míří návrh zákona, který je sice v parciálních bodech progresivní, ale jako celek tento kompilát z pozměňovacích návrhů zřejmě nenapraví problémy současné právní úpravy.