Přeskočit na obsah

Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

Výrobci a dodavatelé dřevostaveb považují stávající požadavky na požární bezpečnost dřevostaveb, zejména na odstupové vzdálenosti a nízkou maximální výšku, za neadekvátní a omezující. Dle tohoto názoru současné předpisy a technické normy neúměrně zvyšují nároky na plochu pozemku a dřevostavby jsou z tohoto důvodu nahrazovány jinými typy staveb.

28. 2. 2024

Na základě těchto podnětů zadala Česká agentura pro standardizaci rozborový úkol na vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví. Cílem úkolu je proto souhrnná analýza a objektivní zjištění, zda jsou současná pravidla pro dřevostavby skutečně nadhodnocena. Toto objektivní zjištění se předpokládá formou provedení a vyhodnocení velkorozměrových požárních zkoušek vybraných konstrukcí, imitující podmínky požáru. Na základě takto získaných průkazných podkladů bude provedena analýza výsledků zkoušek a z toho vyplývající návrh na úpravu ustanovení stávajících českých technických norem. Bude provedeno zohlednění skutečných vlastnosti nových materiálů a konstrukcí na bázi dřeva tak, aby nedošlo k snížení úrovně požární bezpečnosti a bylo umožněno širší využití dřeva a materiálů na bázi dřeva při výstavbě a renovaci budov v České republice. 

Stav: Projekt pokračuje podle naplánovaného harmonogramu a je z 62 % dokončen. 

Realizované výstupy dle harmonogramu: 

Byly analyzovány zahraniční přístupy k řešení problematiky požární bezpečnosti dřevostaveb (zejména vícepodlažních s požární výškou větší než 12 m).

Byly analyzovány problematické oblasti českých technických norem požární bezpečnosti staveb (ze souboru ČSN 73 08xx) vztahující se k dřevostavbám, nejen pokud jde o jejich požární výšku.

Byly provedeny požární zkoušky řešící ochrannou účinnost obkladových materiálů za požáru s možností uplatnění u vícepodlažních dřevostaveb s požární výškou nad 12 m.

Ve spolupráci s CEN/TC 250/SC 5 byly připraveny návrhové postupy pro navrhování dřevostaveb z CLT za běžné teploty i za požáru a vydány TNI prEN 1995-1-1, TNI prEN 1995-1-2, TNI prEN 1995-2 a TNI prEN 1995-3.

Nad rámec projektu byla zpracována 1. verze metodiky pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb pomocí požárně inženýrského přístupu (PBD, z angl. performance based design), nyní je konzultována v rámci TNK 27 – subkomisi 4, která má v gesci požárně inženýrský přístup. Dokončení metodiky pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb je předpokládáno v Q1 2024.

Dále byly uspořádány dva workshopy. První workshop proběhl v roce 2022, kde byly představeny cíle rozborového úkolu. Druhý workshop proběhl v listopadu 2023, kde byla odborná veřejnost seznámena s dílčími výstupy a stavem rozborového úkolu. 

V prosinci 2023 vyšlo odborné stanovisko ve věstníku ÚNMZ, které konstatuje, že již nyní lze navrhovat vícepodlažní dřevostavby s požární výškou vyšší než 12 m, a to s využitím požárně inženýrského přístupu, a to dle § 99 Zákona o požární ochraně.

Byly vydány následující normy na požárně inženýrský přístup:

ČSN ISO 16733-1 Požárněbezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů

ČSN P ISO/TS 16733-2 Požárněbezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 2: Návrhové požáry

ČSN ISO 23932-1 Požárněbezpečnostní inženýrství – Obecné zásady - Část 1: Obecně

ČSN P ISO/TS 29761 Požárněbezpečnostní inženýrství – Výběr návrhových scénářů chování uživatelů

Úkol bude ukončen v 2. polovině r. 2025 a výstupem budou návrhy na změny norem třídy 73 08XX, které přispějí k snadnějšímu navrhování dřevostaveb a vyššímu využití dřeva ve stavebnictví. Vydání těchto změn předpokládáme do půl roku od ukončení rozborových úkolů.

Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci o. p. s.