Přeskočit na obsah

Zprávy z legislativy

MMR, po konzultacích s oběma komorami v průběhu září a října, představilo 1. 12. návrh vyhlášky o dokumentaci staveb, která nahradí současnou vyhlášku č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po zapracování dalších připomínek ji počátkem ledna zašle do mezirezortního projednání. Účinná by měla být od 1. 7. 2024. MD ČR řeší samostatně vyhlášku pro dopravní stavby.

3. 12. 2023

Nová 499 definuje nikoli jako dnes „povinný obsah“, ale maximální rozsah dokumentace, kterou bude pro konkrétní záměr, typologii stavby a konkrétní podmínky přizpůsobovat či redukovat projektant. Tento přístup bude ovšem vyžadovat jasné metodické vedení stavebních úřadů, aby nedocházelo k „šikanování“ projektantů za nesplnění obsahu PD. Nová vyhláška bude řešit obsah PD pro povolení záměru, a to pro obecné stavby, stavby vodních děl a stavby technické infrastruktury; dále pro povolení souboru staveb, pro rámcové povolení, obsah prováděcí dokumentace jednoduché stavby a standardní stavby, jakož i dnes známé PD změny využití území, pasportu stavby a jejího odstranění. Text vyhlášky nepřipojujeme, protože jde o znění s dosud nezapracovanými výhradami komor, ale jakmile obdržíme výsledné znění, zveřejníme je v NL. 

Připomínáme, že Nový stavební zákon podmiňuje zahájení stavby nejen vydáním povolení, ale i zpracováním prováděcí dokumentace. 

Dokumentace pro povolení záměru předkládaná úřadu ke správnímu posouzení sice bude mít výrazně nižší obsahovou úroveň než současná DSP, tedy bude srovnatelná s podrobnější PD pro umístění stavby (DÚR+), ale zároveň klade zvýšenou odpovědnost na projektanty tím, že navazující povinná prováděcí dokumentace potvrdí, že záměr bude proveditelný a kolaudovatelný. Tedy, že bude DPS kladně posouzena HZS a že splní požadavky PENB i další, při kolaudaci. Pokud by bylo zapotřebí změn v dokumentaci oproti povolení záměru, šlo by o „změnu povolení“, tedy změnu stavby před dokončením.

V některých případech – u staveb s komplikovanými technologiemi, pro průkaz požárně bezpečnostního řešení apod., bude zřejmě třeba „interní“ zpracování podrobnější dokumentace již ve fázi PD pro povolení záměru, které však nebude předkládáno stavebnímu úřadu.

ČKA i ČKAIT aktivně sledují vývoj vyhlášky, především v pracovních aktivech ČKAIT a v naší PS legislativa, ale oficiální připomínky budeme moci vznášet teprve v rámci mezirezortního připomínkového řízení k finální verzi. Od prvého konceptu koncem léta doznala vyhláška mnohá zlepšení, i když stále nenaplňuje naše očekávání – vyplňování kvazi excelových tabulek, které by mohla v blízké budoucnosti vyhodnocovat AI.

Milan Kopeček, sekretář ČKA a Jan Kasl, předseda ČKA