Přeskočit na obsah

8th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2019

Termín
13. - 14. 11. 2019
Čas
09:00 - 20:00
Kategorie
Konference
Místo konání
FA VUT v Brně
Více informací
fa.vutbr.cz

 

Mezinárodní konference bude setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci bude doprovázet výstava konferenčních posterů. Doktorandi mají možnost ve dvou okruzích architektura a urbanismus prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu v některé z oblastí tematického rozsahu konference. Letošní 8. ročník konference naváže na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013, 2016 na FA VUT v Brně.

Zveme vás k prezentaci příspěvku v rozsahu přibližně 15–20 slajdů, publikování odborného článku rozsahu 4–5 NS ve sborníku konference indexovaném v Google Scholar a k výstavě konferenčního plakátu formátu B1, výtvarně prezentujícího podstatu výzkumného tématu na doprovodné výstavě, uspořádané ve dnech 4.– 15. 11. 2019 v galerii MINI.

Rádi přijmeme kvalitně zpracovaný plný text vašeho příspěvku do konference, ale teprve až poté co bude vědeckým výborem přijat váš abstrakt.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SYMPOZIA:
Vyhlášení výzvy pro podávání příspěvků:  3. 4. 2019
Termín na podání přihlášek a abstraktů:   31. 5. 2019
Termín pro zasílání plných textů příspěvků, recenze, poster:   1. 9. 2019

Recenze odborného článku se předpokládá na předepsaném formuláři, vypracovaná odborníkem, nebo školitelem doktoranda. Termín odevzdání posteru ve formátu .pdf pro tisk je nejpozději do 6. 10. 2019 – odevzdání všech příloh elektronicky na adresu: phd2019@fa.vut.cz

Doručené abstrakty a texty odborných článků budou posouzeny vědeckým výborem konference. Informace o přijetí nebo odmítnutí abstraktu a odborného článku bude každému doručena individuálně na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce. Účast na konferenci není zpoplatněna.

Konání konference:   13. 11. 2019 (Hlavní aula A310)                            
Konání výstavy konferenčních posterů:   4.–15. 11. 2019 (galerie MINI)

 

Oblasti tematického rozsahu konference:

Urbanismus

-          Data v územním plánování

-          Kvalita života v městském prostoru

-          Urbánní prostor a struktura

-          Historie a proměny městského prostředí

-          Urbánní regenerace, transformace, rozvoj a růst

Architektura

-          Architektonické vzdělávání

-          Historie a teorie architektury

-          Architektonická typologie a technologie

-          Udržitelná architektura, výzkum materiálů

-          Strukturální formy a konstrukční technologie

 

Plný příspěvek musí splňovat následující náležitosti:
Text v rozsahu 7 200 – 9 000 znaků včetně mezer (doručený ve formátu MS Word),
Formální úprava textu příspěvku – viz Pokyny pro autory příspěvků,
Ilustrace v rozsahu max. 10 obrazů – kresby, fotografie, diagramy (jpeg),
Rozlišení ilustrací 300 dpi při šířce 150mm (jpeg),
Citace zdrojů a ilustrací upravujte v souladu s normou ISO 690 (autor-datum),
Autor příspěvku odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých ilustrací.

Výstavní poster:
Poster formátu B1 orientovaný na výšku (š. 70 cm, v. 100 cm) odevzdaný elektronicky ve formátu .pdf připravený pro tisk (v rozlišení 300dpi), termín odevzdání nejpozději do 6. 10. 2019. Poster bude povinně obsahovat popisku umístěnou u spodního okraje ve vodorovném pruhu š. 5 cm dle následujícího vzoru:

Vzor:

Ing. arch. Vojtěch Novák:  Obnova a společenská aktivace lidové architektury
Školitel:  doc. Ing. arch. Josef Novák, Ph.D.,  8th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2019, CONTEMPORARY RESEARCH, FA VUT BRNO

Recenze:
Součástí odevzdání plného textu příspěvku je i vyplněný formulář recenze, vypracovaný recenzentem, kterým může být i školitel doktoranda, nebo jiný odborník.

Prohlášení a souhlas autora:
Autor dává předložením příspěvku souhlas s elektronickým publikováním svého příspěvku
(v digitální knihovně VUT DSpace v režimu Open Access). Autor příspěvku se zaručuje, že text článku je původní, napsaný uvedeným autorem a že nebyl publikován dříve.

Výstupy:
Vybrané postery budou prezentovány na doprovodné výstavě. Vybrané příspěvky budou otištěny ve sborníku. Sborník konference bude zpřístupněn na webových stránkách konference: http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2019

Forma prezentace:
Ústní prezentace v délce 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (PowerPoint, pdf, jpeg). Po každé prezentaci následuje odborná diskuze v délce 10 minut. Organizátor poskytuje dataprojektor a Windows PC.

Příspěvek zašlete spolu s recenzí a posterem do 1. 9. 2019 prostřednictvím serveru https://uloz.to na adresu: phd2019@fa.vut.cz

Jazyk konference:
(příspěvky ve sborníku, prezentace): český, slovenský, anglický

Organizační výbor:
Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.

Vědecký výbor:

prof. Dr. Henri Hubertus Achten (FA ČVUT Praha)

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)

Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, PhD. (FA VUT Brno)

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (FA VUT Brno)

prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (FA VUT Brno)

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. (FA VUT Brno)

Ing. arch. Ján Legény, Ph.D. (FA STU Bratislava)

doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (FA VUT Brno)

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, PhD. (FA VUT Brno)

Více informací zde.

Informace v angličtině zde.