Přeskočit na obsah

Hotel Four Seasons Praha

Ing. arch. Jiří Hůrka

Hotel Four Seasons Praha

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2000
Projekt hotelu Four Seasons v Praze vychází z vítězného návrhu ateliéru Dům a Město 1. ceny architektonické soutěže, která byla ukončena v listopadu v roce 1996. Podmínky pro soutěž a regulaci stavby stanovil Útvar rozvoje hl.m. Prahy. Projekty byly zahájeny v roce 1997, stavba hotelu byla zahájena v roce 1998, dokončena v lednu 2001. V tomto roce v dubnu jsme získali v Cannes cenu MIPIM AWARDS v kategorii hotelů. V hotelu je celkem 157 pokojů včetně prezidentského apartmá v barokním domě, restaurace, bar, konferenční a společenské prostory. Stavba Hotelu Four Seasons přispěla svým významem k obohacení společenského života této významné části centra města a ke zkvalitnění jejího životního prostředí. Kromě toho nabídla hostům hotelu, ale i návštěvníkům společenských a pohostinských zařízení, mimořádný zážitek plynoucí z polohy tohoto místa. Zástavba na Alšově nábřeží, která je součástí staroměstské části Pražské památkové rezervace, je vnímána společně s Karlovým mostem. Skladba čtyř objektů hotelu Four Seasons je navržena při pohledu od řeky ve čtyřech pohledových plánech. První plán tvoří mohutná nábřežní zeď, následují stávající rekonstruované objekty, které byly na okraji původního osídlení vybíhajícího k Vltavě – klasicistní dům č.p.83/D/ a barokní dům č.p. 85/E/. Tyto domy se po částečném snížení navigace a po odstranění násypu, který skrýval celá jejích přízemí, výrazně uplatňují v dálkových pohledech. Změnila se jejich výška a obnovila se jejich původní architektonická proporce průčelí. třetí plán tvoří křídlo nového objektu /B/ s terasou. Tento objekt má vazbu na regulovanou klasicistní zástavbu z konce minulého století a jeho výška je menší než hmota klasicistního domu. Čtvrtý plán tvoří hlavní nový objekt hotelu/A/. Jeho hmota je přistavěna ke slepému štítu novorenesančního objektu č.p. 1048 v Křížovnické ulici. Výška římsy hotelu je dva metry pod úrovní římsy sousední střední zdravotní školy, výška hřebene střechy je s jejím hřebenem shodná. Západní průčelí hlavního domu hotelu je vzdálené od západního průčelí školy cca 23m. Hlavním záměrem návrhu urbanistického řešení bylo vytvořit „soubor - kolekci“ jednotlivých „paláců“, které si ponechávají svoji autonomii, ale zároveň společně vytvářejí jeden celek. Celý hotel je provozně propojen v suterénu. Hlavní palác A i křídlo B mají fasádu z okrového pískovce, povrchem fasád a tmavou střechou hlavního domu se včleňují do stávajícího staroměstského panoramatu. Stávající rekonstruované památkově chráněné objekty mají omítaná průčelí ve světlé barvě, která sjednocuje celý soubor. Nábřežní zeď je pozvolna stupňovitě snížena. Jejím snížením se zdůraznila původní proporce rostlé historické zástavby dochované v tomto místě. Nábřeží před hotelem je doplněno stromořadím. Hlavní vstup do hotelu je z ulice Veleslavínovy, provozní vstup a vstupy do obchodů jsou z ulice Křížovnické. Z ulice Platnéřské je zajištěno zásobování hotelu a vjezd do podzemních garáží. Před zahájením stavby byl vypracován soupis historicky cenných detailů, prvků a konstrukcí v památkově chráněných objektech a spolu s orgány památkové péče byl dohodnut způsob jejich rekonstrukce. Dohled nad způsobem rekonstrukce vykonávali zástupci Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a Pražského ústavu památkové péče. Na místě stavby hotelu byl prováděn od konce roku 1998 Muzeem hl. města Prahy pod vedením Mgr. Petra Starce předstihový záchranný archeologický výzkum. V prostoru stavební jámy byla potvrzena existence rozsáhlého smetiště cca ze 14. století za městskými hradbami na periferii Starého Města Pražského. K zajímavým nálezům patří středověká lávka, dřevěné žlaby k napajedlům a původní úprava terénu podél řeky.