Přeskočit na obsah

Jihlava | ÚZEMNÍ STUDIE – JIHLAVA, I. ETAPA, ÚS 24 - Handlovy Dvory

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Jihlava

Kraj

Vysočina

Projekt

2016 - 2016

Realizace

2017 - 2017

Investor

Statutární město Jihlava
Na základě oceněného návrhu v urbanisticko-architektonické soutěži (ČKA 09|2016-11|2016), došlo ze strany vyhlašovatele Statutárního města Jihlavy k výzvě na dopracování soutěžního návrhu. Návrh projednané a vydané Územní studie ÚS 24 Handlovy Dvory(03|2017-12|2017) řešil návrh řešení a koncepce veřejných prostorů a obytné zástavby u plánované městské okružní komunikace. V průběhu zpracování proběhla 2x participační setkání s veřejností a následně i prezentace ÚS v ZM Jihlavy. Území typické periferie města, poznamenané realizací OAC TESCO, slouží v současné době jako harnice mezi intravilánem a extravilánem volnou krajinou. Koncepce navržené zástavby využívající principu low-rise/high-density reprezentuje kompaktní zástavbu s atraktivními sdílenými prostory jako protiklad k přetrvávajícím suburbanizačním trendům. Navržená koncepce veřejných prostranství je členěna na plochy veřejných prostranství pro tuto lokalitu na jižním okraji řešené plochy, veřejných prostranství - veřejná zeleň, plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci, přírodní plochy zeleně v krajině, sdílené plochy ve vnitrobloku a vyhrazené plochy zeleně zahrad a předzahrádek. Veřejných prostranství pro tuto lokalitu je zelení odcloněno od plánované městské komunikace. Veřejná plocha charakteru "návsi" s veřejnou zelení a pobytovou funkcí, kterou vhodně doplňují volnočasové prvky. Plocha řešeného území 3,20 ha, celkem BD 7 (4+ NP), celkem BD s NJ 5 (3+ NP), RD 5 (2+ NP). Celkem bytových jednotek 128 (maximální počet) malometrážních bj., celkem nebytových jednotek 10 (max.), celkový počet parkovacích stání na povrchu 159. Zastavěná plocha objekty max. 3.838 m2 (0,4 ha).

Další projekty