Přeskočit na obsah

Všetaty u Rakovníka | Územní plán

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Všetaty u Rakovníka | ORP Rakovník

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2013 - 2015

Realizace

2015 - 2015

Spolupracovníci

Úřad územního plánování ORP Rakovník

Investor

Obec Všetaty u Rakovníka
Územní plán pro obec v kulturní zemědělské krajině. Plocha území obce je součástí CHKO Křivoklátsko. Principem návrhu bylo stanovit přiměřený rozvoj obce a určit podmínky rozvoje, ve vztahu k rázu zemědělsky využívané krajiny a přírodně hodnotným plochám CHKO. Současně návrh doplnil technickou vybavenost a vyřešil střety v území (ÚSES, cestní síť, ochranná pásma atd.). Důraz byl kladen zvláště na návrh krajinných a protierozních opatření, ochranu údolní nivy jako místa soustředěného odtoku srážek, prostupnost území doplněním cest v krajině i zeleně a celkové posílení ekologické stability krajiny v tomto území.