Přeskočit na obsah

17. ročník Přehlídky diplomových prací 2016

Společenské či sportovní centrum, revitalizace okolí řeky, klášter, ale třeba i pěstírna konopí.  To je jen malý výčet témat, s jakými se absolventi architektury potýkali při obhajobě diplomních projektů. Již 17. rokem Česká komora architektů (ČKA) tyto práce hodnotí a na jejich základě porovnává úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. Do letošního klání se zapojilo 74 mladých architektů a architektek. Vítězem přehlídky je Martin Křivánek z Fakulty architektury VUT v Brně. Porotu zaujal jeho projekt Kulturně-společenského centra s radnicí v Kohoutovicích. Nejvíce oceněných má stejně jako v loňském roce Fakulta architektury ČVUT v Praze. 

Česká komora architektů od roku 2000 pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zařazeném na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Cílem přehlídky je porovnání kvality na jednotlivých vysokých školách stejně jako možnost představit práce čerstvých absolventů veřejnosti. V letošním ročníku přitom zabodovali mladí architekti z Fakulty architektury Českého učení vysokého v Praze (FA ČVUT) a z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (FA VUT). 

Práce čerstvých absolventů v letošním roce hodnotila odborná porota zastoupená teoretiky architektury Hynkem Látalem (předseda) a Petrem Klímou, architektkou Lucií Vogelovou, designérem Janem Pavézkou a krajinářským architektem Petrem Veličkou. Porota ve svém hodnocení uvedla, že pro mladé architekty by měla zásadní roli hrát zejména spolupráce s klientem:  „Ze samotné podstaty oboru architektury vyplývá, že vedle architekta hraje vždy velkou roli rovněž objednavatel, jenž do výsledné podoby stavby případně zasahuje. Pro objednavatele musí být návrh architekta čitelný a srozumitelný, aby se s ním mohl ztotožnit a podpořit jej. Porota Přehlídky proto při hodnocení soutěžních návrhů kladla velký důraz právě na jejich srozumitelnost a případně potenciál jejich realizovatelnosti. Tento aspekt do určité míry souvisí rovněž s obecnějším vnímáním architektů v očích široké české veřejnosti. Relativně obvyklý je obraz arogantního egomaniaka, jenž by nejraději do české krajiny a malebných historických sídel chtěl bezohledně zasazovat naddimenzované konstrukce z pohledového betonu. V rámci Přehlídky byly proto oceněny projekty, které navrhují rozvíjet historické i okrajové části měst citlivě, postupně a po důkladné analýze prostorových i společenských vztahů,“ upozornil předseda poroty Hynek Látal.

Porota ocenila projekty ve službách veřejnosti 

Diplomové práce, jež se dostaly do užšího výběru poroty, dále charakterizuje také společenská či kulturní angažovanost. Jak porota ve svém závěrečném slovu dále uvádí, mladí architekti by měli být především motivováni k tomu, aby navrhovali prostředí, které je pro uživatele přívětivé a vychází ze skutečných potřeb veřejnosti: „A nakonec, možná nastal čas pokusit se rozvolnit již poněkud stereotypní představu o nutnosti udržovat v české architektuře charakter tzv. české přísnosti a naopak začít hledat i jiná, koncepčně a materiálově odlišná řešení, která se v něčem snad mohou přiblížit představám tzv. obyčejných lidí o jejich životním prostředí v nejširším slova smyslu.“

První cenu a Hlavní cenu společnosti Schindler získal absolvent FA VUT v Brně Martin Křivánek za Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích. Projekt studenta Davida Mikuláška porotu na první pohled zaujal svým jasným plánem rozvoje vybraného území. Kladně hodnocena byla také grafická prezentace projektu, jíž porota shledala jako originální, svěží a vtipnou.

 Vítězný projekt získává finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a profesní zájezd se společností Schindler do švýcarského Luzernu.

Druhá cena putuje do rukou studentky ateliéru Borise Redčenkova na FA ČVUT v Praze Pavly Enochové. Oceněn byl její projekt Kolín – řeka městu, město řece. Jedná se o důkladnou urbanistickou analýzu propojení obou břehů řeky s městem. Porotu potěšila výtvarná citlivost navržených řešení a jejich vysoká výtvarná a architektonická kvalita.

→ Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

Třetí pozici v absolventském klání získal opět student FA ČVUT v Praze, avšak tentokrát z ateliéru Ondřeje Císlera, Jakub Hoffmann. Sportovní centrum Univerzity Karlovy porotu oslovilo zejména svým citlivým zasazením do komplikovaně svažitého pozemku. Výsledkem je jasná a čistá forma stavby sázející na přívětivost dřeva, které je v návrhu mladého architekta dominantním materiálem.

→ Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Udělena byla rovněž dvě čestná uznání. První z nich získala Kateřina Gloserová, studentka Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze, za projekt Bytového domu Plzeňská. Porota ocenila zejména střídmou koncepci bytového domu, jehož hmota vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby, aniž by na sebe strhávala přílišnou pozornost. Druhé čestné uznání si od ČKA odnesl Václav Mihola z FA VUT v Brně, student Barbory Ponešové, za přeměnu bývalé zemědělské usedlosti ANNAHOF na pěstírnu konopí. Mírně recesistický návrh zahrnuje i finanční soběstačnost projektu či možnost expanze budov i pěstitelských ploch do okolí. Konopí je zde pěstováno v transparentní skleněné konstrukci, v níž porota shledává odkaz na skleníky z konce 18. a počátku 19. století.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Anna Koukolová za projekt Kláštera s domovem pro seniory. Absolventka FA ČVUT v Praze z ateliéru Borise Redčenkova ve své práci předvedla urbanisticky šetrné vložení stavby do původní zástavby venkovského sídla.

→ Oceněný projekt získává licenci na použití softwaru ArchiCAD.

Zvláštní cenou Českých center byla ohodnocena Tereza Šváchová z FA ČVUT v Praze (vedoucí práce Ondřej Císler). Její diplomová práce Skleněný dům se věnuje konverzi bývalé továrny na sklářské centrum. Jednotlivé části budovy sází na výraznou formu, která vychází z typologie sklářských pecí.

→ Oceněný projekt získává týdenní zájezd do vybrané evropské metropole od Českých center.

Předáním cen to nekončí!
Jak jsou čerství absolventi architektury, urbanismu či krajinářské architektury zdatní, můžete posoudit sami v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na zúčastněných vysokých školách a na dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  

„DIPLOMKY“ 2016 v číslech 

10 vysokých škol, fakult či kateder
(36 studentů z FA ČVUT Praha, 9 z FA VUT Brno, 6 z UMPRUM Praha, 6 z FAST VUT Brno, 6 z FUA TU Liberec, 5 z FS ČVUT Praha, 4 VŠB TU Ostrava, 1 z AVU Praha, a 1 z ČZU Praha, 0 ze ZF MENDELU Brno)
74 absolventů (38 architektek a 36 architektů)
64 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní cenu společnosti CEGRA
5 porotců
7 partnerů
7 oceněných
ceny ve výši 50 000 Kč
3 hodnotné sponzorské ceny