Přeskočit na obsah

20. ročník Přehlídky diplomových prací 2019

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Dne 22. května 2019 vyhlásila již 20. ročník. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8. října od 17.00 hod. v prostorách ČKA (Josefská 34/6, Praha).

Přehlídky se mohli zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v akademickém roce 2018/2019 úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:

ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MENDELU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU v Praze, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

Protokol z hodnotícího zasedání poroty.

Katalog přehlídky diplomových prací.

První cenu získal absolvent Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pro Jindřichův Hradec. Pod vedením Tomáše Novotného, Tomáše Zmeka a Jakuba Koňaty navrhnul nové městské divadlo ve znehodnocené zahradě bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Autor uvedl, že jeho snahou bylo „moderovat kontakt s klášterem a aktivovat jeho zahradu.“ Porota ohodnotila, že návrh nového divadla pro Jindřichův Hradec „představuje kultivovaně, s citem pro genius loci a velmi kreativně zvládnuté zadání.“ Ocenila „schopnost autora uvažovat o architektuře i z pohledu účelu takové stavby, tedy z pohledu návštěvy divadelní budovy a divadelního zážitku, který má do lidského života přinášet emocionální, citové a myšlenkové obohacení. Promyšlený architektonický a divadelní scénář tohoto návrhu je schopen takové prožitky iniciovat.“ Nejvyšší ocenění si Matěj Šebek vysloužil podle porotců za „kultivované grafické zpracování a způsob prezentace, promyšlený architektonický a divadelní scénář a inspirativní práce s geniem loci zahrady.“

→ Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a exkurzi do centrály Zumtobel Group v Dornbirnu včetně návštěvy výrobního závodu a showroomu.

Druhou cenou byla oceněna Lenka Levíčková za práci Národní knihovna zpracovanou pod vedením Michala Kuzemenského na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Podle poroty autorka reagovala na zjitřené debaty o podobě a ideálním umístění Národní knihovny „originálním řešením fiktivní recyklace existujícího urbánního celku,“ když navrhla přestavbu stávajícího hotelu Hilton. Porotci ocenili, že „autorka vnímá, že současná Praha potřebuje překódovat a odvážně tak mění funkci jedné stavby s cílem „mobilizovat a vyčistit“ její okolí. Projekt je tak kvalitním příspěvkem do diskusí jak o budoucnosti pražských nábřeží, tak o smysluplnosti a umisťování nových veřejných staveb.“

→ Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 15 000 Kč.

Třetí pozici udělila porota absolventce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Marii Štefanové za projekt Atlas prázdna. Pod vedením Romana Brychty navrhla průvodce po prázdné krajině na Libavsku. Porota práci charakterizovala jako „asi dvě stě čtyřicet míst prázdné krajiny okolo Libavska navlečených na tenké červené linii.“

→ Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Porota udělila také čestné uznání – Adamu Novotníkovi, absolventovi Fakulty architektury ČVUT v Praze za práci Virtuální akademie vedenou Milošem Floriánem a Lukášem Kurillou. Porotu zaujal výběr tématu práce, která řeší návrh prostoru pro virtuální realitu s přesahem mimo obor architektury. Diplomant v práci navrhuje a následně virtuálně prezentuje prostor s vloženými mnemotechnickými pomůckami ve snaze zjistit, zda jím vytvořený prostor povede k větší schopnosti člověka zapamatovat si stanovené podněty. Porota uznání udělila za „zájem a schopnost posouvat hranice myšlení ve stále se vyvíjejícím oboru virtuální reality.“

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Matěje Čunáta z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jeho diplomová práce Děčín 2070 - Vize pro Shrinking city se věnovala aktuálnímu tématu rozvoje měst a sídel a jeho udržitelnosti. Podle poroty se autor pod vedením Jiřího Klokočky „snaží problematiku na příkladu města Děčína pojmenovat, vytvořit určitá témata a navrhnout konkrétní opatření v horizontu několika let či desetiletí.“

→ Oceněný projekt získal týdenní stáž v jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Andrea Šetinová za práci Vřídelní kolonáda Karlovy Vary. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Borise Redčenkova podle poroty vypracovala kultivovaný návrh, který „citlivě doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v centrální části lázeňského města Karlovy Vary.“

→ Oceněný projekt získal licenci na použití softwaru ArchiCAD.

Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna Andrea Pernicová za projekt Karlínské nároží - městský nájemní dům. Absolventku Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Michala Kuzemenského porota ocenila za „řešení, které přináší téma přiměřenosti práce v daném prostoru, schopnost vyrovnat se s respektem s existujícími objekty ohraničujícími proluku a potřebné vnímání stavby jako součásti většího celku městského bloku.“

→ Oceněný projekt získal cestu do Vídně na veletrh Bauen & Energie.

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržel Miroslav Chmel za práci Divadlo hudby. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z ateliéru Jana Šépky navrhnul novou budovu divadla v Českých Budějovicích. Podle poroty autor „staví koncept novostavby divadla a jeho finální hmotu na kontrastu dvou základních principů. Zatímco společná platforma a parter domu jsou jasně tvarovány urbanistickou strukturou města, objem divadelních sálů vytváří výrazný výtvarný prvek ztvárňující provoz divadla.“

→ Oceněný projekt získal exkurzi do centrály Zumtobel Group v Dornbirnu včetně návštěvy výrobního závodu a showroomu.


Sekretář Přehlídky: Tereza Zemanová, +420 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz