Přeskočit na obsah

24. ročník Přehlídky diplomových prací 2023

Dominik Vácha z Akademie výtvarného umění v Praze vítězem 24. ročníku Přehlídky diplomových prací.

24. ročník Přehlídky diplomových prací 2023

Nové městské subcentrum, revitalizace krajinného území a vodního toku, městský vnitroblok, rozšíření funkce křesťanského kostela, synergie kulturních a technologických potenciálů či alternativní řešení současné podoby zdravotní a sociální péče o seniory – takovým tématům se věnovala diplomová díla finalistů 24. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 90 diplomantů. Vítězem se stal Dominik Vácha s excelentním návrhem nového pražského plnohodnotného subcentra. Práci nazvanou Promised 5. května obhájil na Akademii výtvarného umění v Praze a vypracoval pod vedením profesora Miroslava Šika.

Diplomky hodnotila odborná porota v čele s předsedou Janem Machem. Dalšími členy byli architekti Jiří Janďourek, Pavel Kvintus Barbora Weinzettlová a krajinářská architektka Klára Salzmann. Posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací řešících nejrůznější typy zadání. Porota zmínila, že ji těší, že „se na fakultách a v diplomových projektech více začínají řešit témata, která opravdu potřebujeme, tedy vytváření prostředí, které je proměnlivé v čase a závislé na rychle se proměňujících potřebách naší společnosti.“ K výběru prací hodných ocenění pak porota uvedla: „práce vybrané do úzkého výběru se dají snadno rozdělit do čtyř kategorií – Krajinná tvorba, Současný urbanismus, Velká stavba, Experimentální koncept. (…) Jednání o třech hlavních cenách bylo velice rychlé.

První cenu získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze Dominik Vácha za projekt Promised 5. května. Pod vedením profesora Miroslava Šika zpracoval návrh nového pražského plnohodnotného subcentra. Práce podle porotců ukazuje správný způsob navýšení městské kapacity bydlení. „Je excelentní ukázkou, jak rozvíjet současná města, kdy na jedné straně víme, že další expanze měst do krajiny není žádoucí z důvodu dalšího omezování přírodních procesů a likvidace krajinných prvků včetně dalších záborů zemědělské půdy,“ míní porotci. „Autor citlivě navazuje na existující urbanistickou strukturu a tam, kde je to možné, vytváří podmínky pro zahájení přírodních procesů jako organické součásti obytných ploch. To je naprosto nevyhnutelné pro plnohodnotný život všech místních obyvatel včetně zvířat, stromů a dalšího života,“ hodnotí práci, kterou označují za excelentní.

 Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury a rovněž roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Druhá cena patří Ruby Pavoučkové za práci Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy zpracovanou pod vedením docentky Kláry Salzmann na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Porotci zmínili, že byli fascinováni rozsahem a hloubkou záběru této diplomové práce. „Diplomová práce si nestanovuje jen vize rozvoje, posilování retenčních schopností příměstské zemědělské krajiny či strategii revitalizace vodního toku. Jde až do ideového detailu řešení vybraných částí říční a potoční krajiny a navazující zemědělské krajiny. Rozsah práce je fascinující, ale přesto velmi logicky členěný. (…) Práce je skvěle graficky zpracována a představuje další silnou složku tohoto diplomního příběhu,“ ocenila porota a vyjádřila víru, že se alespoň část práce propíše do realizační podoby, nebo alespoň vyvolá potřebnou diskusi na Povodí Labe a na území Libereckého kraje.

 Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Třetí místo udělila porota absolventovi Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Martinu Stupkovi za projekt Production of Food. Pod vedením profesora Jana Šépky se zabýval potravinovou produkcí ve vztahu k městskému prostředí a (ne)využívaným vnitroblokem. Porota vyzdvihla výrazné rozšíření tématu z architektonického řešení vnitrobloku na hledání jeho smysluplného využití s přesahem do sociální moderace života obyvatel v tomto prostoru a posilování potřebných sousedských vztahů. Oceňuje „profesionální grafické zpracování, lehkost prezentace, jasnou přehlednost, ale hlavně nastolení témat, která se jeví v současné době pro mnoho měst jako velmi aktuální.

 Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Čestným uznáním poroty byl oceněn Ondra Válek, diplomant Fakulty architektury VUT v Brně, za práci Fiat voluntas tua vedenou architektem Janem Kristkem. Projekt se zabýval studií adaptace kostela svatého Jiljí v Brně-Líšni k hybridnímu užívání - nejen pro bohoslužebné účely, ale také pro další potřeby místní komunity. Byl jedním z ideových, konceptuálních projektů. „Projekt vyvolal možná více otázek než odpovědí, za to mu ale patří velký dík,“ míní porota, která mimořádně oceňuje autorovu invenci v nalezení a uchopení daného architektonického zadání.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Adama Zajačeka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho diplomová práce Vodní dílo Fláje se věnovala pod vedením profesora Petra Hájka možnostem nalezení synergie kulturních a technologických potenciálů vodního díla Fláje. Hledala přístup, jak vstoupit s objektem datového centra do horské krajiny Krušných hor. Porota „vysoce oceňuje lehkost, se kterou autor sděluje a graficky ilustruje své myšlenky. Osazení vodního díla Fláje novou funkcí datového úložiště, která vytváří funkční synergii, je chytré a nepůsobí ani příliš utopicky.“

 Oceněný projekt získal čtyřdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu získala Lenka Houserová z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Její diplomová práce Urbanistická studie Praha - Písnice, kterou vedl architekt Ivan Kaplan, se zabývala lokalitou zástavby části Písnice včetně řešení veřejného prostoru. Diplomantka na ni navrhla územní studii. „Autorka s pomocí rozsáhlých průzkumů a analýz zpracovala kreativním způsobem velmi náročné řešení lokality Písnice včetně nových zástaveb a veřejných prostranství ve vazbě na budoucí konečnou stanici metra D,“ ocenila porota.

 Oceněný projekt získal notebook.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Klarisa Ach-Hübner za práci Kontinuita stárnutí, kterou vedl na Fakultě architektury VUT v Brně architekt Jan Hora. Zabývala se alternativním řešením současné podoby zdravotní a sociální péče o seniory. Projekt podle porotců prokázal autorčinu schopnost naplno se vcítit do tématu a prozkoumat ho do nejmenších detailů. „Právě množství navržených situací, hledání scénářů a cest, jak stárnoucímu člověku přizpůsobit prostředí, dokazuje oddanost architektonické práci. Autorka pracuje s prostorem tak, aby v různorodých životních situacích nemusel obyvatel navrženého klastru zpřetrhávat vazby na prostředí i lidi kolem sebe, ale aby se naopak prostor uměl variovat a přizpůsobovat a člověku zůstala ponechána stabilita a klid,“ ohodnotili porotci.

 Oceněný projekt získal licenci software ArchiCAD.

Zvláštní cenou společnosti Heluz a současně Čestným uznáním poroty byla oceněna Laura Izabela Lukáčová za diplomní projekt Komunitní centrum Tržnice. U absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru docenta Ondřeje Císlera porota ocenila na práci věnované adaptaci a dostavbě prostorů bývalé Žižkovské tržnice volbu čisté a jemné kompozice, založené na skeletové nosné konstrukci, propůjčující domu elegantní vertikální charakter. „Diplomová práce představuje komplexní návrh domu s důrazem na jeho kompozici a vztah k okolí,“ ocenili porotci.

 Oceněný projekt získal poskytnutí mediálního prostoru pro prezentaci autora a jeho práce
na portálu archSPACE.

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržel Marko Čambor za práci Nová Nová Palmovka. Absolvent Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se pod vedením profesora Jana Šépky a architektky Miroslavy Gulbisové věnoval adaptaci objektu Nová Palmovka v pražské Libni. Diplomová práce byla oceněna porotou za svůj přístup k tématu revitalizace nedostavěného objektu. „Autor představil suverénní, technicistní přístup k řešení, který však zároveň působí čistě a elegantně. Objekt získal v důsledku návrhu spíše industriální charakter, což přispělo k celkové atmosféře projektu. (…) Celkově lze tuto diplomovou práci charakterizovat jako excelentní příklad kvalitního a profesionálního přístupu k problematice revitalizace a přeměny prostoru“ vyzdvihli porotci.

 Oceněný projekt získal návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury.

Podruhé se mohli diplomanti v rámci přehlídky ucházet o cenu Kaplicky Internship. Soutěž je pořádaná nadací Bakala Foundation ve spolupráci s Nadačním fondem Kaplicky Centre a londýnským Design Museum již od roku 2015. Poskytuje nadcházejícím a čerstvým absolventům architektonických oborů možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z prestižních architektonických studií. V letošním roce se jedná o stáž v berlínské centrále studia Büro Ole Scheeren. Do užšího výběru boje o stáž postoupilo celkem šest diplomových prací. Vítězkou se stala Anna Jelínková, která je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně. Její projekt s názvem Naše cizí místa (Our estranged places) se zabýval tématem nevyužitých městských prostranství a praktických možností jejich multifunkčního využití pro veřejnost.

Veškeré diplomové práce a hodnocení prací oceněných porotou jsou dostupné na webu diplom.ky.

Katalog 24. ročníku Přehlídky diplomových prací ke stažení zde.