Přeskočit na obsah

7. ročník Přehlídky diplomových prací 2006

Výsledky neanonymní přehlídky diplomových prací absolventů škol a fakult architektury.

Vítězem letošního ročníku se poprvé v historii Přehlídky diplomových prací stala absolventka Technické university v Liberci Veronika Bartošová s návrhem „The Roosevelt Island Universal Art Center“ pod vedením profesora Suchomela.

Všechny informace na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek.

Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterýma trvale spolupracuje. Mezi tyto školy se letos zařadila i Katedra zahradnictví a krajinářské architektury na ČZU v Praze. Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.

Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena a to i přesto, že podmínky pro její udělení splnili dva uchazeči. Architektonická kvalita jejich diplomových prací však nebyla dle vyjádření poroty na vysoké úrovni.

Hodnotící porota:

Jiří Merger – předseda, Markéta Cajthamlová, Roman Koranda, Petr Uhlík, Martin Matiska, Jaromír Kročák – náhradník.

Udělené ceny:

1. cena ČKA – 25 000 Kč
Bartošová Veronika, škola: FA TU Liberec, vedoucí: Prof. Suchomel
název: The Roosevelt Island Universal Art Center

Firma 3D H. Interiér věnovala pro vítěze dvě židle One od Konstantina Grčiče (Magis)

2. cena ČKA – 15 000 Kč
Šiška Michal, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa
název: Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře

3. cena ČKA – 10 000 Kč
Petrášek Tomáš , škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Doc. Bočan
název: Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny

Zvláštní cena ArchiCAD – licence pro užívání komerční verze v hodnotě 68 000 Kč
Hradilková Tereza, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa
název: Sociální bydlení na příkladu Kladna

Zvláštní cena Hewlett Packard – tiskárna HP Designjet 70 v hodnotě 25 000 Kč
Horák Petr , škola: AVU Praha, vedoucí: Prof. Přikryl
název: Institut Ladislava Klímy v proluce Na Perštýně

Zvláštní cena Copy General – předplacená kopírovací karta v hodnotě 10 000 Kč
Dušek Ondřej, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Prof. Šrámková
název: Dvůr uprostřed Nebušic

Přihlášené práce do 7. ročníku: jsou vystaveny na půdě ČKA v Praze od 18.10. do 1.12. 2006. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou virtuální galerie na

Putovní výstavy: Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav v první polovině roku 2007 na všech zúčastněných školách:Hodnocení poroty jednotlivých soutěžních návrhů:

  • FA ČVUT Praha – 3.-17.1.2007
  • Fa VUT Brno – 24.1.-14.2.2007
  • ČZU Praha – 21.2.-7.3.2007
  • FA TUL Liberec – 14.-28.3.2007
  • VŠUP Praha – 4.-11.4.2007
  • MZLU Lednice – 18.-25.4.2007

Vyhlášení 8. ročníku proběhne v rámci „juice and fruit party“ v červnu 2007.

Katalog 7. ročníku >>

1. místo

Porota ocenila čistou architektonickou formu dobře vyjadřující základní ideu konceptu. Autorka citlivě zhodnotila potenciál místa, které je výjimečné. Práce je výborně zvládnutá v daném měřítku a je zde velmi dobře používán materiál. Návrh řeší bezprostřední přístup návštěvníků centra k vodní ploše, který je zapojen do parteru. Porota hodnotí i možnou přiměřenou ekonomickou náročnost návrhu.

2. místo

Návrh domů se snaží vystihnout požadavky na specifické podmínky sociálního bydlení Romů. Zároveň velmi dobře reaguje na genia loci historického města. Porota také hodnotí použití silných výrazových prostředků. Autor dobře použil tradiční formu, která v dané lokalitě nabývá velké síly. Přehledná koncepce se týká nejen návrhu stavby, ale i urbanistického řešení.

3. místo

Autor návrhu šťastně navázal na historii a vývoj jihočeské krajiny. Porota hodnotí kladně výtvarné zpracování, ve kterém je přítomna autenticita i prožitek. Moderními výrazovými prostředky přesvědčivě dokomponovává kulturní prostředí. Velmi cenné je odvážné uchopení tématu monumentu v krajině.

Zvláštní cena ArchiCAD

Diplomová práce se snaží řešit sociální bydlení menšího průmyslového města. Lokalita „Podprůhon“ je architektonicky a urbanisticky silný koncept, který je schopen absorbovat její předpokládaný další vývoj. Lokalita „Slepá“ na rozdíl od první volné neuzavřené struktury doplňuje a uzavírá městskou strukturu. Projekt byl vyhodnocen nejlépe z prací ucházejících se o získání zvláštní ceny ArchiCAD.

Zvláštní cena Hewlett Packard

Na jedné z nejobtížnějších pražských miniparcel autor navrhl výjimečný koncept památníku jedné výrazné postavy české filozofie a literatury Ladislava Klímy. S využitím minimálních prostorových nároků objekt splňuje požadavky na funkci památníku a současně i kulturního institutu neprávem opomíjené osobnosti. Porota vysoce hodnotila originalitu a výtvarné řešení návrhu.

Zvláštní cena Copy General

Autor diplomového projektu si vybral jako téma své práce dořešení velkého hospodářského dvora v menší obci, jakých je v Českých zemích mnoho. Cyklickým způsobem a rozpracováním mnoha variant návrhů zachovává velké měřítko původního dvora. Expresivní forma nově navržených objektů dodává tomuto projektu ozvláštňující poezii. Porota oceňuje výtvarnou hodnotu návrhu i jeho grafické zpracování.