Přeskočit na obsah

Newsletter 04/2024

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

končí duben, měsíc uzavírající roční cyklus komorového života mezi dvěma valnými hromadami. V chladném počasí přijelo na pražskou fakultu architektury přes 160 aktivních členek a členů, kteří se zajímají o fungování své Komory a kterým není líto strávit jednu jarní sobotu ročně důležitou diskusí o zásadních tématech ovlivňujících naši samosprávnou organizaci i naši práci v ateliérech a všude tam, kde se architektky a architekti snaží o naplnění základního cíle daného zákonem 360/1992, tedy pečovat o kvalitní architekturu, vystavěné prostředí a krajinu. Vždyť naše povolání nespočívá jen v uživení ateliéru, sebe a rodiny, ale je i posláním a náročným výkonem společensky zodpovědné profese, jež nakládá se značnými veřejnými a soukromými prostředky.

Valná hromada proběhla díky všem přítomným v konstruktivní, věcné atmosféře, diskuse směřovala k nalezení optimálních závěrů a jednání skončilo přijetím závěrečného usnesení již krátce po 18. hodině.

Děkuji čestným hostům za jejich účast i podnětná vystoupení. Děkuji za upřímná slova oceňující spolupráci Komory s MMR a MPO, stejně jako s partnerskými komorami – tradičně ČKAIT a ČSSI, i nově ustavenou Českou komorou zeměměřičů a také se Slovenskou komorou architektů.

Děkuji děkanovi FA ČVUT Daliboru Hlaváčkovi za sobotní vlídné přijetí a celému týmu kanceláře Komory za perfektní přípravu podkladů a organizaci valné hromady.

O průběhu a výsledcích valné hromady se dočtete dále v newsletteru, na tomto místě bych však rád pogratuloval všem zvoleným a poděkoval za Vaše hlasy pro mne a za podporu, která mi umožní pokračovat v práci pro Komoru v ještě jednom volebním období.

Jak jsem zdůraznil ve svém vystoupení, nacházíme se v době zásadních změn pro výkon naší profese od vzniku Komory v roce 1992. Vloni na podzim jsem neuvažoval, že bych letos kandidoval do třetího funkčního období. Na základě rozhovorů s mnohými z vás, ale i z důvodu nedokončeného díla, od kterého se nemá odcházet, jsem však změnil názor. Práci pro ČKA beru jako poslání a obětuji mu čas i energii, které mám pořád dost, a navíc po šesti letech v představenstvu už lépe rozumím fungování a potřebám naší samosprávné organizace i jejích členů.

Chtěl bych dotáhnout své úsilí o efektivněji fungující, sebevědomou, ale i přívětivou stavovskou organizací pro všechny architekty, urbanisty a krajinářské architekty. Cíle, které jsem si před třemi roky stanovil, se naplňují, ale stále je na čem pracovat… jde o trvalou a nekončící snahu prosazovat respektovanou pozici architektů ve společnosti.

Společně se všemi zvolenými členy orgánů budeme pracovat tak, abychom Komoru formovali podle Vašich představ. Jiná, než jakou si ji uděláme sami, nebude. Zapojte se prosím do komorových akcí, setkání OTTA, kulatých stolů a pracovních skupin a hlavně komunikujte s orgány Komory a s kanceláří, a to nejen když se Vám něco nelíbí, ale i když jste spokojeni. Zpětná vazba je pro nás zásadní.  

Gratuluji nově zvolené 1. místopředsedkyni představenstva Markétě Zdebské i znovu zvolenému místopředsedovi Petru Leškovi a znovuzvoleným členům představenstva Ondřeji Remešovi a Pavlu Martinkovi, stejně jako naší nové posile – dlouholetému předsedovi stavovského soudu Davidu Mateáskovi. Děkuji za odvedenou práci dosavadní člence představenstva Kláře Salzmann, která již svůj mandát neobhajovala. Blahopřeji i opakovaně zvolenému předsedovi dozorčí rady Mirkovi Holubcovi a nově zvolenému předsedovi stavovského soudu Milanu Kopečkovi.

Slibuji, že budeme pracovat pro společný prospěch Komory a jejích členů, ale i naší profese jako takové.

Váš předseda

Jan Kasl