Přeskočit na obsah

Výkon činnosti architekta z EU v ČR

Česká komora architektů je uznávacím orgánem pro posuzování odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností na území České republiky.

Architekt z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do seznamu registrovaných osob vedeného Českou komorou architektů.

Architekt může být v České komoře registrován jako usazená nebo hostující osoba.

 • Usazená osoba – jedná se o trvanou registraci, po splnění níže uvedených podmínek je osobě usazené vydáno osvědčení o registraci a registrační razítko.
 • Hostující osoba – po splnění níže uvedených podmínek je osobě hostující vydáno osvědčení o registraci pro osobu hostující na dobu trvání jednoho roku.

K účelu registrace slouží formuláře žádostí (žádost o registraci pro osobu usazenou a žádost oznámení o výkonu povolání a žádost o provedení registrace pro osobu hostující - oba ke stažení pod textem).

1. Žádost o registraci nebo oznámení o výkonu povolání a žádost o provedení registrace se podává písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím Kanceláře Komory. Musí obsahovat tyto údaje:

 • druh požadované registrace,
 • jméno, příjmení, rodné příjmení, popřípadě další změny příjmení,
 • akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
 • datum narození,
 • rodné číslo nebo obdobný jednoznačný identifikační údaj,
 • státní příslušnost,
 • adresu trvalého bydliště,
 • adresu pro doručování na území České republiky s uvedením čísla telefonu, e-mailové adresy, případně ID datové schránky
 • dosažené vzdělání,
 • označení způsobu výkonu povolání,
 • sídlo podniku nebo organizační složky na území České republiky (platí pouze pro osobu usazenou).

2. Povinnými přílohami k žádosti jsou:

 • doklad osvědčující státní příslušnost,
 • doklad o dosažené odborné kvalifikaci udělený na území Evropské unie, který prokazuje splnění požadavků právního předpisu členského státu původu, jímž je stanovena podmínka odborné kvalifikace pro výkon odborné činnosti. Tento doklad bude doplněn osvědčením členského státu, který doklad o dosažené kvalifikaci vydal, že žadatel na jeho území má oprávnění k výkonu vybraných činností;
 • strukturovaný profesní životopis a soupis vybraných prací,
 • doklad o bezúhonnosti, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • doklad o uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti,
 • doklad o zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 2.000,-- Kč.

3. Přílohy uvedené v odstavci dvě se předkládají v originále nebo v ověřené kopii. Přílohy musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků (toto neplatí pro občany ze Slovenské republiky, kteří mohou podávat přílohy ve slovenském jazyce). Kancelář ČKA zkontroluje požadované náležitosti žádosti o registraci jak pro osobu hostující, tak pro osobu usazenou. Chybí-li některý z předepsaných dokladů, anebo jsou tyto doklady z hlediska požadavků zákona neúplné či neprůkazné, vyzve žadatele k doplnění žádosti. Současně je žadatel upozorněn na skutečnost, že zákonem stanovená lhůta 60 dnů pro zápis do seznamu registrovaných osob začíná ode dne, kdy je žádost o registraci přijata jako úplná.

Kancelář Komory z pověření Autorizační rady zkoumá znalosti a dovednosti potvrzené diplomy, osvědčeními a jinými doklady o formální kvalifikaci získané žadatelem a provede jejich srovnání se znalostmi a dovednostmi vyplývajícími z dokladů o formální kvalifikaci vyžadovaných pro přístup k příslušné odborné činnosti v České republice.

Nebudou-li bránit žádné překážky pro provedení registrace, Kancelář Komory zapíše registrovanou osobu HOSTUJÍCÍ do seznamu registrovaných osob, a to ve lhůtě stanovené v § 30e odst. 1 zákona, nejpozději však do tří měsíců od data oznámení o výkonu povolání s podáním žádosti o registraci. Kancelář o provedené registraci podá informaci na nejbližším příštím zasedání Autorizační radě, která registraci přezkoumá a vezme na vědomí.  Registrované osobě hostující vydá Kancelář ČKA osvědčení o registraci pro osobu hostující na dobu trvání jednoho roku.

Nebudou-li bránit žádné překážky provedení registrace, Kancelář Komory zapíše registrovanou osobu USAZENOU do seznamu registrovaných osob, a to ve lhůtě stanovené v § 30e odst. 1 zákona, nejpozději však do tří měsíců od data oznámení o výkonu povolání s podáním žádosti o registraci. Kancelář o provedené registraci podá informaci na nejbližším příštím zasedání Autorizační radě, která registraci přezkoumá a vezme na vědomí. Kancelář Komory vyzve usazenou osobu ke složení registračního slibu, který se skládá ústně za přítomnosti předsedy Komory a osobě je vydáno osvědčení o registraci a registrační razítko.

V případě prodloužení registrace pro osobu hostující je nutné podat novou žádost o provedení registrace pro osobu hostující, doložit aktuální výpis z rejstříku trestu, který nesmí být starší 3 měsíců, uhradit registrační poplatek za přijetí žádosti ve výši 2.000,-- Kč a podat čestné prohlášení, že údaje v původní podané žádosti zůstaly beze změny.

Vydala: Česká komora architektů, 23.11.2011, Milena Ondráková

Přílohy v PDF:

Formulář - osoba usazená

Formulář - osoba hostující

Autorizační řád ČKA

2017 form resident person usazena osoba platna

.undefined

2017 form visiting person hostujici osoba platna

.undefined

registrace_hostujici.pdf

.undefined

registrace_usazena.pdf

.undefined