Přeskočit na obsah

ČKA PODPORUJE UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE

Česká komora architektů (ČKA) si je vědoma důležitosti udržitelnosti v oblasti architektury a toto téma si stanovuje jako jednu ze svých priorit. Ustavila proto pracovní skupinu Udržitelnost a vydává 7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu. ČKA vnímá jako svoji úlohu být pro toto téma veřejnou autoritou.

Člověk má svým působením zásadní vliv na utvářené prostředí, což zcela platí i pro navrhování, a proto je nezbytné, aby při této činnosti konal v souladu s principy udržitelnosti,“ říká 1. místopředseda ČKA a předseda PS Udržitelnost Petr Lešek. „Udržitelností v architektuře se přitom myslí dlouhodobá udržitelnost, přínosnost a návratnost investice do proměny prostředí, která zároveň minimalizuje negativní dopady na své okolí,“ vysvětluje. Konkrétně to znamená vyvážené plánování, omezení energetické náročnosti užitím obnovitelných zdrojů, šetření vodními zdroji – například využíváním dešťové a šedé vody, vytváření zdravého a příjemného prostředí pro uživatele, používání obnovitelných materiálů nebo efektivnější nakládání s existujícím vystavěným prostředím.

První ze sedmi tezí je komplexnost řešení a přístupu. Každý projekt musí zohledňovat lokální podmínky, okolnosti a komunity s vědomím globálních souvislostí. Klíčová je přitom týmová mezioborová spolupráce, což by měly zohledňovat výběrové procesy ve veřejné sféře i nastavování dotačních systémů. Dalším bodem tezí je upozornění na klíčovou úlohu urbanismu a plánování krajiny. Zásadní je totiž celková situace uspořádání krajiny včetně zastavěného prostředí. Dlouhodobě výhodnější je nezabírat dosud nezastavěné plochy, ale pečovat o již zastavěné včetně revitalizace brownfieldů. Důležité je komplexní plánování veřejného prostoru včetně udržitelné dopravy a modrozelené infrastruktury. Třetí tezí je vysoká kvalita architektury. Jen po všech stránkách kvalitní, příjemné, trvanlivé, upravitelné, zdravé, pěkné a energeticky úsporné budovy, ale i veřejný prostor, krajinářské stavby a prostředí obecně, budou využívány dlouhodobě a tedy budou udržitelné. Čtvrtým bodem je hospodárné nakládání se zdroji. Jakákoliv nová aktivita musí nejprve zvážit využití stávajících zdrojů a možnost přestavby stávajících a nevyhovujících struktur. Do finančního plánování výstavby je nutno zahrnout rozvahu o nákladech životního cyklu včetně energetické náročnosti, nákladů na údržbu, provozních nákladů a dopadu na zdraví a spokojenosti obyvatel. Cirkulární stavebnictví je téma, které by mělo mít svoji pozornost. Cílem je uhlíková neutralita. Pátou tezí je vhodný legislativní rámec. Legislativa, vyhlášky a normy musí napomáhat novým a inovativním řešením, nikoliv jim bránit. Cílem ČKA je prosadit ve stavebním zákoně postavení zelené infrastruktury na úrovni ostatních infrastruktur. Posledními dvěma tezemi, nikoli však svým významem, jsou aktivní role veřejného sektoruzapojení veřejnosti. Veřejný investor musí jít příkladem a udržitelnost musí být tématem veřejným nikoli jen odborníků. Důležité je zpracování stručných a skutečně užívaných strategií. Odborníci a média se musí věnovat kultivované osvětě uživatelů. ČKA chce jako veřejná autorita v rámci tématu podporovat mezioborovou spolupráci a vzájemný respekt mezi odborníky. Hodlá nadále podporovat vzdělávání svých členů v této oblasti a přenášet téma mezi odbornou i laickou veřejnost.

Před více než rokem ČKA podepsala memorandum o spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (CZGBC), která pro členskou základnu pravidelně připravuje odborné semináře věnující se například cirkulární ekonomice, energetickým úsporám, hospodaření s vodou, zdravému vnitřnímu prostředí nebo certifikaci budov. „Spolupráce s architekty je velmi důležitým prvkem naší mise. Cílem České rady pro šetrné budovy je totiž vzdělávání veřejnosti, a to i té odborné, v otázkách nejnovějších principů udržitelnosti,“ připomněla hlavní přínosy spolupráce výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Plné znění 7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu najdete zde: https://www.cka.cz/komora/o-komore/pracovni-skupiny/ps-udrzitelnost

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a uděluje Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453