Přeskočit na obsah

OTTA Nový evropský Bauhaus/ New European Bauhaus

Termín
21. 5. 2024
Čas
16:00 - 18:00
Místo konání
Velká zasedací místnost České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1 nebo on-line
Organizátor
PS Zahraničí ČKA
Počet bodů
0,5
OTTA Nový evropský Bauhaus/ New European Bauhaus

Udržitelně - Kreativně - Společně

V úterý 21. května proběhl OTTA na téma Nový evropský Bauhaus (NEB), který připravila pracovní skupina pro zahraničí. Na rozdíl od jiných konferencí nebo prezentací se zde nejednalo o představení vlastních projektů ani aktivit, ale pokusili jsme se představit základní principy a jeho fungování. Vnímáme totiž, že NEB je svou komplexností hůře uchopitelný a řada architektů či organizací nevyužívá jeho příležitostí. V prvé řadě je to dáno tím, že NEB není typickým dotačním programem, ale funguje na více rovinách. Konferencí provázel Lukáš Janáč. 

Pavel Martinek, člen představenstva ČKA a vedoucí PS zahraničí, zasadil NEB do kontextu evropských kulturních a environmentálních politik, kde NEB vznikl jako program vyplývající z Renovation Wave a zároveň jako prostředek prosazení cílů Green Dealu způsobem využití tvůrčího potenciálu, který by inovacemi přispěl k naplnění klimatických cílů neregulačními nástroji. Jelikož má tímto způsobem kulturní přesah, souvisí např. s politikami Davoské deklarace. V další časti byly vysvětleny nástroje zapojení, a to formou výzev, jako jiné dotační programy typu Horizon, nebo jako účast v soutěži vlastních projektů či záměrů. Vítězové řady kategorií jsou velmi dobře odměňováni, a právě tohle je část NEBu, které se muže zúčastnit každý a která je nedostatečně využívána. Dále byly vysvětleny nástroje financování, struktury a další principy provádění.

Ruth Shagemann, prezidentka ACE, se v on-line spojení podělila o vlastní zkušenost, v čem NEB změnil přístup politiků ke kvalitě vystavěného prostředí. Architektura (a nejen ona) začala být lépe vnímána pro svůj holistický přístup a schopnost řešit současné problémy. Pro architektonickou a tvůrčí komunitu je tohle příležitost, kterou by měla využít. Proto je tak důležité, aby existovaly iniciativy a zájem prezentovat vlastní práci, v rámci které se hodnoty NEBu uplatňují.

Borut Cink z Evropské komise v on-line připojení krátce prezentoval současný rozsah projektů a iniciativ. Představil také téma na rok 2025 až 2027, které se bude týkat zejména revitalizací příměstských oblastí.

Martina Černá, vrchní ministerský rada MMR, seznámila posluchače s fondy politiky soudržnosti a jednotlivými operačními programy, kde pro výběr řídící orgán stanuje a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují přístupnost osobám se zdravotním postižením, zajišťují genderovou rovnost a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí. Dále je zajištěno posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň 5 let. NEB, naplnění jeho hodnot, je u některých programů zvýhodněno výší podpory. Konkrétně se jedná o tyto podmínky:

  • estetika a inkluze: projekt by splnil podmínky architektonické soutěže dle pravidel ČKA a do přípravy soutěžního zadání by byla zároveň zapojena veřejnost (např. formou plánovacích setkání či diskuzí) a výstupy z těchto participativních akcí by byly promítnuty do požadavků na řešení v soutěžním zadání, nebo projekt by splnil podmínky architektonické soutěže zohledňující pravidla Nového evropského Bauhausu ČKA,
  • udržitelnost: v případě výstavby, rekonstrukce či modernizace by projekt splnil podmínky certifikace SBToolCZ218, LEED219, BREEAM220 , DGNB221 nebo obdobné certifikace na úrovni 1. nebo 2. nejvyššího stupně této certifikace.

Doložení splnění podmínek Nového evropského Bauhausu: Doložku regulérnosti architektonické soutěže dle pravidel Nového evropského Bauhausu vydanou ČKA nebo doložku regulérnosti architektonické soutěže vydanou ČKA spolu s výstupy z proběhlých setkání a zadáním architektonické soutěže. Certifikaci udržitelnosti budov dokládající požadovaný stupeň certifikace.

Petr Lešek,  2. místopředseda ČKA, prezentoval situaci ve střední Evropě, která byla tématem festivalového setkání v Bratislavě. Kriticky zhodnotil především situaci u nás, a to zejména z pohledu nezájmu státní správy, malé informovanosti k samosprávám a chybějící koordinace mezi ministerstvy. Jako pozitivní příklad naopak uvedl iniciativu paní Černé z MMR a paní Kovářové z MPO.

Eva Jeníková, krajinářská architekta a členka PS zahraničí, se zaměřila na představení IFLA a krajinářské projekty, které byly na bruselském festivalu prezentovány. Podrobněji se také vrátila k tématu evropské úmluvy o krajině, která byly zmíněna v úvodní přednášce.

Yvette Vašourková, členka PS zahraničí, MOBBA, jako účastnice NEB festivalu v Brusselu na konci dubna, prezentovala své dojmy z této akce, která se zdaleka netýká jen architektury, ale zasahuje do všech kreativních oblastí. Podrobněji se dále věnovala principům (hodnotám) NEBu, které jsou předpokladem pro úspěch přihlášeného projektu do soutěže. Tyto hodnoty jsou podrobně popsány v tzv. Kompasu NEBu přístupném na internetu.

Poslední část konference se týkala prezentace zkušeností tří rozdílných projektů. Jakým způsobem se do přehlídky přihlásit, jak probíhá hodnocení, kolik času si účast vyžádala aj. Představeny tak byly projekty od týmu z IPR, který se dostal až do finále. Dále projekt MOBBA a pan Kuzmič z UCEEB představil jinou formu účasti, která byla založena na konkrétní výzvě.

Závěrem proběhla moderovaná panelová diskuze, která se neformálně v průběhu rozšířila o všechny přítomné.

Další kroky – naše pracovní skupina má představu propagaci NEBU, ale i dalších politik, pokračovat. Nakonec to vyplývá ze zadání Politiky architektury, jak byly v rámci představenstva jednotlivým skupinám přiděleny. Navazovat by měl kulatý stůl zástupců ministerstev tak aby se ČKA stala určitým facilitátorem vzájemné komunikace, která v současnosti drhne. Týká se to jak NEB-u tak Davoské deklarace, či samotné politiky architektury. Na podzim bychom chtěli zorganizovat spolu. s ministerstvem kultury větší konferenci.

Za PS Zahraniční aktivity, Pavel Martinek

Videozáznam je dostupný na FB zde.

Prezentace ke stažení:

  • Kontext evropské legislativy udržitelnosti a kulturních politik / Pavel Martínek, ČKA - prezentace
  • Dopady na kvalitu vystavěného prostředí / Ruth Schagemann, prezidentka ACE - bez prezentace
  • Cíle Evropské unie / Borut Cink, Agenda NEB Evropská komise - prezentace
  • Kohezní fondy / Martina Černá, vrchní ministerský rada MMR - prezentace
  • NEB Festival 2024 / Yvette Vašourková, CCEA MOBA - prezentace
  • NEB ve střední Evropě / Petr Lešek, ČKA
  • Zapojení IFLA Europe / Eva Jeníková, ČAKA - prezentace
  • Na konkrétních případech jsme představili, jak se do iniciativy zapojit:

- Spaces to Places, nominace Cena NEB 2024 / Andrea Midlochová a Vojtěch Eliáš, IPR Praha - videoprezentace

- Magistrála – Nová pražská třída, NEB Festival 2024 / Yvette Vašourková CCEA MOBA - prezentace

- Evropské projekty / Michal Kuzmič, UCEEB - prezentace

Akce byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 0,5 bodem.

Více informací k NEB zde.