Přeskočit na obsah

2. Návrh interiéru

Vypracování návrhu interiéru (prostorově-výtvarné řešení – studie) je prvním graficky zpracovaným
prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru
(např. architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické a materiálové).
Z návrhu by mělo být jasné, jaký je koncept záměru, jaké je jeho hmotové řešení, vnitřní uspořádání
a tvarosloví a materiálové provedení mobiliáře, materiálové provedení stěn, podlah, stropů a jejich
základní barevnost. Jedná se o kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování
a zásadně předurčuje výslednou realizaci interiéru. Kvalitní návrh a realizace vždy vyžaduje souvislou
práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh
stavby zároveň ukazuje ekonomické a časové limity budoucí realizace. Dalším hlavním účelem návrhu
je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném
prostoru. Návrh interiéru je také možné již využít k předběžným konzultacím s dodavateli a dotčenými
orgány a dalšími institucemi.

Služby architekta:

Smluvní plnění fáze 2. návrh INTERIÉRU zpravidla obsahuje činnost:

 a) standardní

 • prověření a analýza zadání, přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů (viz. str. 4)
 • upřesnění cílových představ klienta
 • zpracování konceptu a skic
 • výkresová dokumentace
 • půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny, vč. podlahy a stropu místností, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, barevné a materiálové řešení, výtvarná díla
 • zpracování technického popisu - zprávy
 • výběr typového nábytku - mobiliáře
 • výběr svítidel
 • vypracování výtvarně-technického řešení atypických prvků
 • určení základního materiálového řešení
 • koordinace specialistů
 • napojení na technické sítě
 • předjednán í dokumentace s DOSS

 b) nadstandardní

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • návrh vizuálního stylu, grafický návrh
 • návrh orientačního systému
 • odborné studie a rozbory (osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)
 • vizualizace a animace
 • fyzický model
 • podrobný rozpočet realizačních a provozních nákladů
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • marketingová dokumentace

 c) obstarávací

 • předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě a Odboru památkové péče

 Součinnost klienta:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • upřesnění cílových představ (funkční náplň, provozní a funkční vazby)
 • stanovení technických požadavků na realizaci (např. preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu realizace apod.)[1]
 • konzultace konceptu a jeho odsouhlasení
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů