Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

3. Projekt pro provádění interiéru

Fáze Projektu pro provádění interiéru nazývaná také technickým projektem interiéru. Navazuje přímo na
návrhovou část a vychází z ní. U realizací interiéru, kde se předpokládají stavební a konstrukční změny,
které vyžadují stavební povolení, musí této fázi předcházet zpracování a projednání dokumentace ke
stavebnímu povolení, která je popsána ve standardu stavby. Dokumentace pro provádění interiéru je
prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu realizace
(standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech
umožňujících vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění
interiéru je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci.

Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat
zhotovitele interiéru a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

Projektová dokumentace pro provádění interiéru u staveb financovaných z veřejných zdrojů musí být
zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. Výkresy podrobností
(detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade
projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat. Nenáročné realizace
mohou být po dohodě mezi klientem, projektantem a dodavatelem stavby realizovány podle Projektu pro
provádění interiéru bez dalších montážních a dílenských výkresů.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze 5. dokumentace pro provádění INTERIÉRU zpravidla obsahuje činnost:

 a) standardní

 • zhodnocení dosavadních projekčních prací
 • výkresy všech místností, všech stěn včetně podlahy a stropů, pokud se řeší jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií.
 • výkresy detailů
 • popisy veškerých skladeb konstrukcí, materiálů a povrchů určených s odkazem na vzorníky a vzorky (podlahy stěny, obklady, povrchové úpravy konstrukcí a výrobků)
 • výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií
 • truhlářské, zámečnické, sklenářské a jiné výrobky)
 • stanovení podmínek pro další dokumentace RDS a DD
 • koncepční koordinace všech profesí zapracování do dokumentace interiéru
 • grafickou knihu místností
 • studii intenzity osvětlení
 • v případě stavebních úprav vyplývajících z dokumentace ke stavebnímu povolení je koordinace se stavební částí
 • soupis prací dodávek a služeb
 • ocenění výkazu výměr - rozpočet
 • definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, spárořez obkladů, nátěry konstrukcí a výrobků atd.)

 b) nadstandardní

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
 • koordinační výkresy profesí, zpracování a rozdělení dokumentace pro provádění interiéru podle profesí
 • provozní schémata
 • alternativní nadstandardní řešení
 • dokumentace multimediálních technologií
 • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů
 • zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele
 • výrobní, dílenská a montážní dokumentace
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • projekt komunikační grafiky vč. informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl
 • zpracování, případně spolupráce na technickém scénáři výstavy
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • fyzické modely
 • obchodní a marketingová dokumentace

 c) obstarávací

 • vyhledání a oslovení potencionálních dodavatelů a subdodavatelů realizace
 • organizace výběrových řízení
 • vyhodnocení nabídek

 Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • účast na koordinačních jednáních
 • odsouhlasení navrženého technického řešení interiéru
 • odsouhlasení výběru mobiliáře, koncových prvků a zařízení
 • odsouhlasení výběrů materiálů a povrchových úprav
 • odsouhlasení užitných vlastností mobiliáře svítidel, materiálů a technologií