Přeskočit na obsah

1. Příprava projektu

V počáteční fázi se tříbí a upřesňují základní představy a očekávání o budoucím návrhu stavby. Obecně, nejen v projekci, platí, že dobré zadání bývá polovina úspěchu. Architekt by měl klientovi pomoci ujasnit si záměr a účel stavby. Měl by dohlédnout možné souvislosti chystané stavby v území a předběžně ověřit její vhodnost. Méně zkušeným stavebníkům by měl architekt pomoci předběžně vyhodnotit ekonomiku stavby a posoudit environmentální souvislosti. Výsledkem přípravy projektu by měl být podrobný stavební program, včetně stanovení standardů stavby. Již při prvotních úvahách je zapotřebí předběžně stanovit například energetickou náročnost stavebního záměru, která se zásadně předurčí již v prvotních skicách, protože v pozdějších fázích projektování, kdy je stavba umístěna, již nelze měnit tvar domu. Stejně tak je užitečné předem stanovit standard stavby a úroveň její technické vybavenosti. V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Zejména u větších a složitějších staveb je vhodné smluvně oddělit zadání projektu od dalších fází, protože teprve při definici zadání se jednoznačně určí náročnost dalších projekčních prací, na jejichž podkladě lze lépe stanovit smluvní podmínky mezi architektem a klientem.

Služby architekta

Smluvní plnění fáze 1. příprava projektu zpravidla obsahuje činnost:

A) Standardní

 • zhodnocení vstupních údajů
 • soupis identifikačních údajů
 • posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr)
 • předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací)
 • zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání
 • specifikace potřebných projekčních podkladů
 • specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení)

B) Nadstandardní

 • sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu)
 • marketingový plán
 • studie proveditelnosti
 • finanční a ekonomická analýza (stavby a jejího následného provozu)
 • posouzení záměru podle kriterií trvalé udržitelnosti staveb
 • zajištění potřebných podkladů
 • informace o dotčených pozemcích KN

C) Obstarávací

 • vyřízení žádosti o územně plánovací informaci1 (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra)
 • zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.)
 • předjednání záměru u zásadních DOSS2, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce nebo urbanistických komisí)

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • předání dostupných podkladů
 • zajištění přístupu na pozemek (resp. stavbu)
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • vyjasnění a upřesnění záměru
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů
 • účast na předběžných jednáních na úřadech

Dokumentace se obvykle předává 3x v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu pdf.


1 podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

2 zejména územní plánování, životní prostřední a památková péče