Přeskočit na obsah

2. Návrh stavby

Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky zpracovaným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň ukazuje ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Služby architekta:

Smluvní plnění fáze 2. návrh stavby zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů
 • upřesnění cílových představ klienta
 • zpracování konceptu a skic
 • určení základního materiálového řešení
 • zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády)3
 • zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace
 • předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně)
 • předběžný rozpočet podle m2 a m3

B) NADSTANDARDNÍ

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • podrobný návrh krajinářských úprav (zeleně)
 • odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)
 • vizualizace a animace
 • fyzický model
 • podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby
 • příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • marketingová dokumentace
 • studie proveditelnosti

C) OBSTARÁVACÍ

 • předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce nebo urbanistických komisí)

Součinnost klienta:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • upřesnění cílových představ
 • stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.)4
 • konzultace konceptu a jeho odsouhlasení
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů
 • účast na předběžných jednáních na úřadech

Dokumentace se obvykle předává 3x v tištěné podobě (formát A4 až A2) a digitálně ve formátu pdf.


3 Zejména otázka umístění stavby a její působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem posuzování v dalších fázích, proto je vhodné ji od začátku věnovat dostatečnou pozornost.

4 Přestože se definice zařízení budov objeví až pozdějších fázích je vhodné, aby se architekt předem klient ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.