Přeskočit na obsah

3. – 4. Projekt pro umístění i povolení stavby

Projekt pro umístění stavby i povolení stavby je společná dokumentace, která vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Dle této fáze je možné zpracovat společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V jedné společné dokumentaci je současně dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní zástavbu. Projekt stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě společné dokumentace stavební úřad rozhoduje jednak o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a zároveň vydává v jednom řízení územní rozhodnutí a stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E podle vyhlášky o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Služby architekta

Smluvní plnění fáze 3 a 4. dokumentace pro vydání společného povolení zpravidla obsahuje činnost:

 a) Standardní

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu s fázemi 1 a 2
 • kontrola projekčních podkladů (viz. str)[1]
 • upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze
 • vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády)[2] včetně koncepční koordinace všech profesí
 • zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní říze

 b) Nadstandardní

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
 • podrobný návrh krajinářských úprav (zeleně)
 • dokumentace EIA
 • odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)
 • dopravně inženýrská opatření
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • upřesnění návrhu interiéru - projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, studie interiéru, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • speciální koordinační výkresy profesí
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
 • vypracování výkazů výměr
 • podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby
 • organizace předběžné poptávky na stavbu a její zařízení
 • zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení
 • doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky[3] podle výsledků případného odvolacího řízení
 • vizualizace a animace
 • fyzický model
 • podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby
 • příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • marketingová dokumentace
 • studie proveditelnosti
 • zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení

 c) Obstarávací

 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS)
 • zajištění vyjádření účastníků řízení
 • zajištění vyvěšení informace o zahájení územního řízení na pozemku
 • jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • účast při jednáních v územním řízení a stavebním řízení
 • obstarání společného rozhodnutí a stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
 • účast a spolupráce při odvolání proti vydanému společnému povolení

 Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech: 

 • zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby
 • upřesnění cílových představ
 • stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.)[4]
 • konzultace konceptu a jeho odsouhlasení
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů
 • účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací[5]
 • jednání s účastníky územního řízení[6] a stavebního povolení[7]
 • úhrada správních poplatků

 Dokumentace se obvykle předává 7x v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu pdf. Pro účely obstarání stanovisek

 

[1] Zejména je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním rozhodnutí o umístění stavby fixuje.

[2] Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů příloha č. 6. Zpracování Projektu pro provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko - stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. V územním řízení se řeší umístění stavby, proto je nutné řešit zejména územní vztahy stavby k okolí včetně infrastruktury.

[3] č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] Přestože se definice zařízení budov objeví až pozdějších fázích je vhodné, aby se architekt předem klient ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.

[5] Při projednání dokumentace se řeší mimo jiné kapacitní potřeby plánované stavby a je zapotřebí obchodní jednání mezi klientem a poskytovatelem médií.

[6] Zejména v jednání se sousedy je role klienta obtížně zastupitelná.

[7] Zejména v jednání se sousedy je role klienta obtížně zastupitelná.