Přeskočit na obsah

4. Projekt pro povolení stavby

Hlavním účelem projektu pro povolení stavby je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Na základě projektu pro stavební povolení (resp. dokumentace pro vydání stavebního povolení) vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako Projekt pro povolení stavby, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D podle vyhlášky o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. U drobných staveb je možné zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze 4. dokumentace ke stavebnímu povolení zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu s fází 3
 • kontrola projekčních podkladů11
 • upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze
 • zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády)12 včetně koncepční koordinace všech profesí
 • zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení

B) NADSTANDARDNÍ

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
 • zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení
 • podrobný návrh krajinářských úprav (zeleně)
 • dokumentace EIA
 • odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)
 • dopravně inženýrská opatření
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • upřesnění návrhu interiéru - projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, studie interiéru, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • speciální koordinační výkresy profesí
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
 • vypracování výkazů výměr
 • podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby
 • organizace předběžné poptávky na stavbu a její zařízení
 • zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení
 • doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky13 podle výsledků případného odvolacího řízení
 • vizualizace a animace
 • fyzický model
 • příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • marketingová (obchodní a reklamní) dokumentace
 • studie proveditelnosti
 • zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení

C) OBSTARÁVACÍ

 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS)
 • zajištění vyjádření účastníků řízení
 • jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • účast při jednáních ve stavebním řízení
 • obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
 • účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení14

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby
 • upřesnění cílových představ
 • upřesnění technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.)15
 • konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů
 • účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací16
 • jednání s účastníky stavebního povolení17
 • vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS
 • úhrada správních poplatků

11 Zejména je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním rozhodnutí o umístění stavby fixuje.

12 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů příloha č. 12. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko - stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby.

13 č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

14 Případné odvolání může zdržet projekt stavby i o mnoho let a znamenat pro architektka další náklady, proto je užitečné si s klientem předem vyjasnit, jak se bude v případě odvolání postupovat.

15 Přestože se definice zařízení budov objeví až pozdějších fázích je vhodné, aby se architekt předem klient ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.

16 Při projednání dokumentace se řeší mimo jiné kapacitní potřeby plánované stavby a je zapotřebí obchodní jednání mezi klientem a poskytovatelem médií.

17 Zejména v jednání se sousedy je role klienta obtížně zastupitelná.