Přeskočit na obsah

5. Projekt pro provádění stavby

Fáze Projektu pro provádění stavby vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. U staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Dokumentace je prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Fáze č. 5 obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat části A až D podle vyhlášky o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. U drobných staveb je možné zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby. Nenáročné stavby mohou být, po dohodě mezi klientem, projektantem a dodavatelem stavby realizovány podle Projektu pro provádění stavby bez dalších montážních a dílenských výkresů.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze 5. dokumentace pro provádění zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek
 • vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby)18 včetně koncepční koordinace všech profesí
 • v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstrojení stavby včetně bouracích prací
 • definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.)
 • specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky)
 • koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace

B) NADSTANDARDNÍ

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
 • osazovací plán včetně prvků exteriéru a mobiliáře
 • koordinační výkresy profesí
 • provozní schémata
 • v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů,
 • v konstrukčně statické části podrobné výkresy výztuže,
 • v části technická a technologická zařízení stavby
 • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb
 • návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb
 • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů
 • zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele
 • plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi19
 • dodavatelská dokumentace stavby
 • výrobní, dílenská a montážní dokumentace
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky vč. informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • fyzické modely
 • obchodní a marketingová dokumentace

C) OBSTARÁVACÍ

 • kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace;

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • účast na koordinačních jednáních
 • odsouhlasení navrženého technického řešení stavby
 • odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení
 • odsouhlasení výběrů materiálů a povrchových úprav
 • odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků

18 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu vyhl. č. 499 / 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů příloha č. 13. Zpracování Projektu pro provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko - stavební část a projekty profesí. Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby. Součástí standardní fáze č. 5 není dokumentace zařízení staveniště.

19 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 5